Language switcher

You are here

Lubade eelnõude avalik väljapanek

Keskkonnaamet avaldab vastavalt  haldusmenetluse seadusele (§ 48 lg 1 ja 2) taotlused keskkonnalubade saamiseks ja muutmiseks, seonduvate haldusaktide eelnõud, keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõud ning taotlustele lisatud ja menetluse käigus haldusorganile esitatud või tema poolt koostatud muud asjassepuutuvad olulised dokumendid.

Teated avalike väljapanekute toimumise kohta avalikustatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Huvipakkuvat teadet saab otsida keskkonnalubade taotlemise teadete hulgast, valides teid huvitava loa liigi taotlemisteated. Lisaks on otsingut võimalik teostada avalikustamise kuupäeva ja märksõnade järgi. Soovitav on otsingu tulemuste arvu piiramiseks kasutada huvipakkuva ettevõtte nime, objekti nimetust, valla nimetust, küla nimetust või muid konkreetset huviobjekti kirjeldavaid märksõnu. Otsingu leht asub siin.

Konkreetsed loa eelnõud ja sellega seotud materjalid on kättesaadavad Keskkonnaameti avalikust dokumendiregistris, kus soovitava materjali leidmiseks saab kasutada vastavat dokumendi otsingut.

Kui teil puudub teave otsitava materjali dokumendihalduses registreerimise rekvisiitide kohta, soovitame otsingu teostamiseks täita otsingulehel kindlasti väljad “Kellele” ja “Pealkiri”. Viimasesse palume märkida tekst “eelnõu edastamine” ning otsingutulemuste piiramiseks soovitavalt ka otsitava loaeelnõu tüüp (näiteks vee erikasutusluba, jäätmeluba).

Keskkonnakompleksloa menetlused, mis on läbi viidud peale 31. märtsi 2017, nendega seotud loa eelnõud ja muud materjalid on kättesaadavad Keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media