Language switcher

You are here

Jäätmete riikidevaheline vedu

Jäätmeid veetakse üle riigipiiri kooskõlas Eesti Vabariigi suhtes jõustunud välislepingutega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses nr 1013/2006/EÜ jäätmesaadetiste kohta sätestatud korras. Ohtlikke jäätmeid ja välislepinguga reguleeritavaid jäätmeid võib sisse, välja ja läbi vedada määruses nr 1013/2006/EÜ sätestatud korras väljaantud jäätmete riikidevahelise veo loa alusel.

Keskkonnaamet on määruse 1013/2006 mõistes riikidevaheliste vedude pädev asutus, kes menetleb kontrollitavate jäätmete sisse-, välja- ja läbiveolubade taotlusi ning nõustab küsimusi esitavaid isikuid ja ettevõtjaid.

Kõrvaldamiseks mõeldud jäätmete vedu väljapoole EL ja EFTA riike on keelatud. OECD liikmesriigiks olevasse kolmandasse riiki saab vedada jäätmeid üksnes taaskasutamise eesmärgil. Teistesse kolmandatesse riikidesse saab taaskasutamise eesmärgil vedada üksnes tavajäätmeid.

Sõltuvalt jäätmete liigist, nende omadustest ning kavandatavast käitlustoimingust saab jäätmeid üle riigipiiri vedada kas kirjaliku loa alusel (määruse 1013/2006 artikkel 3 lõige 1) või määruse 1013/2006 artiklis 18 sätestatud üldnõuded arvestades (määruse 1013/2006 artikkel 3 lõige 2).

Millised protseduurireeglid kehtivad jäätmete veole EL/EFTA ja OECD riikidesse vaata siit (251.28 KB, PDF) ja ja jäätmete veole teistesse kolmandatesse riikidesse vaata siit (440.42 KB, PDF)

Piiriülese või Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise veoga tegelev jäätmevedaja peab omama keskkonnakaitseluba sõltumata sellest, kas veetavad jäätmed on jäätmeseaduse § 14 lõike 3 kohaselt tema valduses või mitte. Teave EL liikmesriikides vedu teostavatele isikutele kehtivate nõuete kohta on leitav siit (XLSX).

Keskkonnaametis väljaantud jäätmete riikidevaheliste veolubade nimekiri on leitav siit (567.58 KB, PDF), andmed on 31.08.2020 seisuga.

 

 

Abimaterjalid

Olulised aadressid:

 

 

Tagasiside

Kui Teil on ettepanekuid, häid sõnu või kriitikat seoses antud teenusega, siis palume anda tagasisidet.

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media