Language switcher

You are here

Kemikaalide erandkorras kasutus

Viimistlusmaterjalide kasutamisluba (edaspidi kemikaaliluba) on vaja lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamiseks ning kasutamiseks.

Millal on kemikaaliluba nõutav?

Kemikaali erandkorras turustamise ning kasutamise loa taotlemise ja loa andmise kord on kehtestatud keskkonnaministri 20.10.2016. a määrusega nr 40 "Viimistlusmaterjalide kasutamisloa taotlemise ja andmise kord ning taotluse ja loa vormid".

Erandkorras turustamine või kasutamine eelnimetatud määruse tähenduses on tegevus, millega kemikaali piiratud kogus tehakse tasu eest või tasuta kättesaadavaks hoone või vanasõiduki restaureerimiseks või hooldamiseks, kui on tõendatud selle hoone või vanasõiduki ajalooline ja kultuuriväärtus.

Kemikaaliluba on nõutav juhul, kui erandkorras turustatava või kasutatava kemikaali lenduvate orgaaniliste ühendite (edaspidi LOÜ-d) sisaldus ületab LOÜ-de sisalduse piirnormi.

Kemikaaliluba antakse hoonete, nende viimistlusdetailide ja nendega seotud funktsionaalsete, dekoratiiv- ja kaitsestruktuuride pinnakattevahenditena kasutatavate kemikaalide järgmiste alaliikide erandkorras turustamiseks ning kasutamiseks:

 1. siseseinte ja lagede matid pinnakattevahendid (läige ≤ 25@60°);
 2. siseseinte ja lagede läikivad pinnakattevahendid (läige > 25@60°);
 3. mineraalaluspinnaga välisseina pinnakattevahendid;
 4. puidust, metallist või plastmassist fassaadi, välis- ja siseviimistlusdetailide värvid;
 5. välis- ja siseviimistlusdetailide lakid ja puidupeitsid;
 6. minimaalselt katvad puidupeitsid;
 7. kruntvärvid;
 8. siduvad kruntvärvid;
 9. ühekomponentsed pinnakattevahendid;
 10. kahekomponentsed pinnakattevahendid;
 11. mitmevärvilised pinnakattevahendid;
 12. dekoratiivsed pinnakattevahendid.

Kemikaaliluba antakse sõidukite või nende osade pinnakattevahenditena remondi, kaitse või kaunistamise eesmärgil väljaspool tootmisseadeldisi kasutatavate kemikaalide järgmiste alaliikide erandkorras turustamiseks ning kasutamiseks:

 1. ettevalmistuse ja puhastuse pinnakattevahendid (ettevalmistavad kemikaalid, eelpuhastid);
 2. täitepahtel (kõik tüübid);
 3. krunt (täitevkrunt ja metallikrunt, happekrunt);
 4. pinnavärv (kõik tüübid);
 5. eriotstarbelised viimistlusvahendid (kõik tüübid).

Värvide ja lakkide ning sõidukite lõppviimistlusmaterjalide lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirnormid ja nende rakendamise tähtajad on toodud keskkonnaministri 14.10.2016 määruses nr 36 "Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide ja muude pinnakattevahendite, välja arvatud aerosoolide, ning sõidukite väljaspool tootmisseadeldisi kasutatavate viimistlusmaterjalide alaliigid, lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirväärtused ning piirväärtustele vastavuse määramiseks kasutatavad meetodid"

Järelevalve

Vastavalt AÕKS § 113 nimetatud ainetele (lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavatele värvidele, lakkidele ning sõidukite taasviimistlusmaterjalidele) esitatavate nõuete täitmise järelevalvet teostavad Eestis:


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media