Language switcher

You are here

Juhendmaterjalid

 • Olulisemad õigusaktid, millega tuleks seoses välisõhu valdkonnaga kursis olla, on välja toodud siin (539.73 KB, PDF). Õigusaktide seletuskirjad ja muu asjakohane info on leitav ka Keskkonnaministeeriumi kodulehel. NB! Lisaks neile on ka muid asjakohaseid õigusakte, mida peab käitaja või tavakodanik teadma, kuid mis ei ole enam nii otseselt välisõhuga seotud ega siin nimetatud. Õigusaktid on leitavad Riigi Teatajast ja Euroopa Liidu Teatajast.
 • Juhend, kuidas tõlgendada keskkonnaministri 14.12.2016.a määrust nr 67 "Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba" ehk kuidas tuvastada, kas tegevuseks on vaja õhusaasteluba, on leitav siit (943.57 KB, PDF).
 • Juhend õhusaasteloa taotluse ja LHK projekti tabelite täitmise kohta on leitav siit (484.77 KB, PDF), juhendi lisa siit (880.57 KB, PDF). Antud juhend on abiks keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 74 „Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid“ lisade 1 ja 2 täitmiseks. NB! Muudetud 6.06.2019! Siit saad alla laadida õhusaasteloa taotluse vormi (26.33 KB, DOCX) ja LHK projekti tabelite vormi (55.53 KB, DOCX)
 • Soovitused protsesside SNAP-i ja kütuste KN koodide määramisel: SNAP koodid (122.04 KB, PPTX), SNAP klassifikaatori kirjeldus (561.58 KB, PDF), KN koodid (12.01 KB, XLSX).
 • Juhendmaterjal "Orgaanilisi lahusteid kasutavad käitised. Tööstusheite seaduse 5. peatüki mõistes" on leitav siit.  (PDF)
 • Keskkonnaministeeriumi poolt heakskiidu saanud metoodika LOÜ-de sisalduse arvutamiseks kasutatavates kemikaalides ning väljuvates gaasides näidete ja kommentaaridega on leitav siit.   
 • Juhendmaterjal keemilistele puhastustele selleks, et aidata rakendada tööstusheite seaduse 5. peatükiga sätestatud nõuete täitmist, on leitav siit. Materjal hõlmab keskkonnaalast nö parimat praktikat ja lahustite kasutuskava näidist koos juhendiga.
 • Kemikaalidega kaasas käivad ohutuskaardid peavad olema eesti keeles. Loe täpsemalt siit. (281.34 KB, PDF)
 • Ameerika Ühendriikide Keskkonnaagentuuri (US EPA) poolt avaldatud metoodikate kogum (ehk AP-42) on leitav siit.  
 • EMEP/EEA (European Monitoring and Evaluation Programme/European Environment Agency) heitkoguste määramise metoodika on leitav siit.  Juhend on välja töötatud UNECE/EMEP (United Nations Economic Comission for Europe/European Monitoring and Evaluation Programme) heitkoguste inventuuri juhtgrupi poolt. 
 • Teatud juhtudel on võimalik loa või registreeringu taotluses, LHK projektis ja loal või tõendil heiteallikaid grupeerida, et parandada jälgitavust ning lihtsustada erinevate osapoolte ülesandeid. Loe sellekohast juhendit siit. (611.89 KB, PDF)
 • Juhul, kui osutub vajalikuks teostada käitises välisõhu kvaliteedi või heite mõõtmisi, tuleb silmas pidada teatud nõudeid ja põhimõtteid. Juhul, kui seda tehtud ei ole, võib tekkida olukord, kus Keskkonnaamet ei saa mõõtmistulemusi aktsepteerida. Loe sellekohast juhendit siit. (348.21 KB, PDF)
 • Keskmise võimsusega põletusseadmeid puudutav üldine juhend on leitav siit (792.48 KB, PDF). Uuendatud 06.06.2019 ja muudetud keskmise koormuse hindamise osas!
 • Keskkonnamüra, ennekõike tööstusmüra käsitlev juhend on leitav siit (749.65 KB, PDF). Juhendi eesmärk on anda ülevaade müra käsitlusest keskkonnaalastes õigusaktides, suuniseid müra teema käsitlemise osas keskkonnakaitseloa menetlemisel ja haldamisel. 
 • Seisukoht, kuidas arvestada tsükloniga ja leida sellise püüdeseadmega põletusseadmele saasteaine heide, on leitav siit (308.08 KB, PDF).

Loomakasvatuse teabepäevade materjalid:

Orgaaniliste lahustite kasutajate registreerimise teabepäevade materjalid:

 • Lahustikasutajate registreerimine - sissejuhatus (314.65 KB, PDF)
 • Lahustikasutajate registreerimine - menetlus (509.66 KB, PDF)
 • Lahustikasutajate registreerimine - portaali tutvustus (1.18 MB, PDF) 

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media