Language switcher

You are here

Suured ja keskmise võimsusega põletusseadmed

Suur põletusseade on tööstusheite seaduse (THS) § 13 tähenduses põletusseade, mille installeeritud summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on vähemalt 50 MWth.

Uutes suurtes põletusseadmetes tuleb eelistada elektri ja soojuse koos tootmist. Pärast 2002. aasta 27. novembrit ehitusloa saanud suurte põletusseadmete valdajad peavad uurima võimalusi elektri ja soojuse koos tootmiseks, kui see on tehniliselt ja majanduslikult otstarbekas, ning paigutama seadmed sellistesse piirkondadesse, kus on olemas nõudmine nii elektri kui ka soojuse järele.

  THS sätestab

  • saasteainete heite piirväärtused;

  • saasteainete heite seire nõuded;

  • nõuded suure põletusseadme püüdeseadme avarii korral;
  • suure ilma püüdeseadmeta põletusseadme käitamise kestuse;
  • väävli ärastamise nõuded nii olemasoleva kui uue suure põletusseadme puhul.

  Põletusseadme korral, mille summaarne nimisoojusvõimsus on 100 MWth või enam, tuleb saasteallika väljuvates gaasides pidevalt mõõta vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, tahkete osakeste ja gaaskütuse puhul ka süsinikoksiidi kontsentratsiooni. Loa andja võib vabastada pidevmõõtmiste nõudmisest järgmistel juhtudel:

  • saasteainete sisaldust gaasides, mis väljuvad põletusseadmetest, mille eluiga on lühem kui 10 000 töötundi;
  • maagaasi kasutavatest kateldest või gaasiturbiinidest eralduva vääveldioksiidi ja tahkete osakeste kogust;
  • vääveldioksiidi kogust, mis eraldub teatud väävlisisaldusega vedelkütust kasutavatest kateldest või gaasiturbiinidest, millel puudub väävliärastusseade;
  • vääveldioksiidi kogust, mis eraldub biomassi kasutavatest kateldest, kui käitaja tõestab loa andjale, et vääveldioksiidi heitkogus ei saa ületada piirväärtust, kuid siiski tehakse mõõtmisi vähemalt iga kolme kuu järel.

   

  Keskmise võimsusega põletusseade on Keskkonnaministri 5.11.2017 a määruse nr 44 "Väljaspool tööstusheite seaduse reguleerimisala olevatest põletusseadmetest väljutatavate saasteainete heite piirväärtused, saasteainete heite seirenõuded ja heite piirväärtuste järgimise kriteeriumid" mõistes põletusseade, mille soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 1 MWth või suurem, kuid väiksem kui 50 MWth.  

  Keskmise võimsusega põletusseadmetele on määrusega 44 kehtestatud:

  •  vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja osakeste heite piirväärtused;
  •  vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, osakeste ja süsinikoksiidi heite seirenõuded;
  •  saasteainete heite piirväärtuste järgimise kriteeriumid.

  Nõuete seadmisel eritstakse uusi ja olemasolevaid põletusseadmeid. Uus põletusseade on selline keskmise võimsusega põletusseade, mis on võetud kasutusele pärast 2018. aasta 20. detsembrit. Varem kasutusele võetud keskmise võimsusega põletusseadmed liigitatakse olemasolevate põletusseadmete alla. Sellest johtuvalt on sätestatud ka erinevad rakendamise tähtajad, kusjuures silmas tuleb pidada, et uute põletusseadmete korral rakenduvad nõuded koheselt. 

  Saasteainete seiret teostab keskmise võimsusega põletusseadme käitaja üldiselt perioodiliselt, kuid loa andjal on õigus nõuda keskmise võimsusega põletusseadme käitajalt pidevseiret, kui põletusseadme käitamisega võib kaasneda õhukvaliteedi piir- või sihtväärtuse ületamise oht.

  NB! Siinkohal tuleb silmas pidada ka nimetatud määruse § 1 lõikes 4 toodud erisusi, mille puhul ei rakendata määruses kajastatud nõudeid!

  Keskmise võimsusega põletusseadme kohta on koostatud ka üldine juhend, mis on leitav juhendmaterjalide alt.

  Katlamaja korsten loojuva päikese valgusesKatlamaja korsten Tallinnas. Foto: Martin Nurme


  About Estonia

  Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

  Estonian Official Gateway

  Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

  Digital Society

  Estonia has
  transformed itself into
  one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

  Follow our updates in social media