Language switcher

You are here

Aastaaruande esitamine

Õhusaasteluba või jäätmepõletamist käsitlevat jäätmeluba omav paikse heiteallika valdaja peab esitama välisõhu saastamisega seotud tegevuse aruande kooskõlastamiseks Keskkonnaametile aruandeaastale järgneva aasta 31. jaanuariks.

Aruanne esitatakse välisõhu saasteallikate infosüsteemi OSIS, mis on kättesaadav Keskkonnaagentuuri kodulehel. Süsteemi sisselogimiseks on vajalik kasutaja registreerimine. Kui seda pole tehtud, siis pöörduda süsteemi administraatori Olga Zaitseva (Olga.Zaitseva@envir.ee;  673 6629) poole. 

Erandina tuleb suurte põletusseadmete käitajatel lisaks OSISe aruandele esitada täiendavaid andmeid Exceli tabelina (15.3 KB, XLSX). Tabel tuleb saata oma loa haldurile.

Aastaaruannet on vajadusel võimalik esitada ka heiteallika asukohajärgse Keskkonnaameti regioonile digitaalselt või kahes eksemplaris paberil. Viimasel kahel juhul kannab 31. märtsiks andmed elektroonilisse süsteemi Keskkonnaamet.

Välisõhu saastamisega seotud aastaaruande esitamist reguleerib keskkonnaministri 14.12.2016.a määrus nr 68 „Õhusaasteloa või keskkonnakompleksloa omaja välisõhu saastamisega seotud aastaaruande vorm ja esitamise kord“.

Andmete kogumisel aruannete koostamiseks peab heiteallika valdaja kasutama parimat olemasolevat informatsiooni, mis sisaldab mõõtmistulemusi, andmeid eriheidete, materiaalse bilansi ja kaudse seire kohta ning arvutusi, eksperdihinnanguid ja muud teavet, mis on kooskõlas rahvusvaheliselt heaks kiidetud meetoditega. Aruandes esitatakse andmed iga saasteaine heitkoguse kohta eraldi.

Aruannete koostamisel tekkivate sisuliste küsimuste korral võib pöörduda loahalduri poole.

Õhusaastelubade kohta saab lisainformatsiooni Keskkonnaameti e-teenuste portaalist.

Aastaaruannetega kogutud andmeid koondab ja publitseerib Keskkonnaagentuur. Välisõhu valdkonna osas on info leitav Keskkonnaagentuuri veebilehelt. Juhul, kui vajalik info ei ole Keskkonnaagentuuri kodulehelt leitav, on võimalik saata vastavasisuline päring aadressil kaur@envir.ee.  

Ettevõtete andmed, kes on jätnud aruande õigeaegselt esitamata, edastatakse Keskkonnainspektsioonile.Ka loomakasvatajad, kes omavad õhusaaste- või kompleksluba, peavad andma aru oma tegevuse kohta. Foto: Martin Nurme


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media