Language switcher

You are here

Ebameeldiva või ärritava lõhnaga aine

Ebameeldiva lõhnaga aine on inimtegevusest põhjustatud välisõhku väljutatav aine või ainete segu.

Lõhnataju on väga subjektiivne ning erinevad inimesed tajuvad erinevaid lõhnu erinevalt. Eesti riigis on sätestatud lõhnale piirnorm, lõhnaaine häiringutase, mis on sageduspõhine. Näiteks on standardit 886-EVS (st enimkasutatud meetodit) kasutades lõhnaaine esinemise häiringutase vastuvõtja juures 15% aasta lõhnatundidest. Lõhna iseloomu ja tugevust siinkohal ei hinnata. Täpsemalt on lõhna normid ja määramise meetodid on sätestatud keskkonnaministri 27.12.2016. a määruses nr 81 "Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja lõhnaaine esinemise häiringutasemed".

Juhul, kui esineb häiriv lõhn, tuleb sellest teavitada riigiinfo telefoni 1247. Siinkohal on oluline, et lõhna olemasolu ei pruugi alati tähendada alati otsest ohtu tervisele.

Selle, kas lõhnaainele sätestatud normi ületatakse, määrab selleks moodustatud ekspertrühm rahvusvaheliselt tunnustatud meetoditel. Kui see asjaolu tuvastatakse, peab heiteallika valdaja koostama ja esitama lõhnaaine esinemise vähendamise kava Keskkonnaametile heakskiitmiseks. Kava täitmist kontrollib Keskkonnaamet.

Lõhnaaine esinemise vähendamise kava peab sisaldama:

  1. lõhnaaine eraldumist põhjustavate tegevusalade ja heiteallikate kirjeldust;
  2. andmeid käitist ümbritseva piirkonna asustustiheduse ja asustuse kauguse kohta käitise tootmisterritooriumist;
  3. käitises enne kava koostamist rakendatud lõhnaaine esinemise vähendamise meetmete ja plaanitavate lisameetmete loetelu, sealhulgas hinnangut käitise vastavuse kohta parimale võimalikule tehnikale või parima võimaliku tehnika arengust tulenevate lisameetmete rakendamise võimaluse kohta;
  4. pärast meetmete rakendamist saavutatava lõhnaaine heitkoguse vähendamise arvutust heiteallikate kaupa lõhnaühikutes ja lõhnaaine esinemise vähendamise arvutustulemust välisõhus;
  5. meetmete maksumust;
  6. andmeid meetmete rakendajate kohta;
  7. meetmete rakendamise tähtaegu ja rakendatud meetmete efektiivsuse kontrollimise tähtaegu;
  8. kava rakendamise aruande või aruannete Keskkonnaametile esitamise tähtaegu.

Kehtivad lõhnaaine esinemis vähendamise kavad, mille Keskkonnaamet on heaks kiitnud:


Muuga sadama piirkonda on paigaldatud innovaatilised lõhnasensorid ehk e-ninad, mille abil saab õhu keemilist koostist pidevalt jälgida ning lõhnahäiringute esinemisel kohe sekkuda. Foto: Muuga sadam

Lõhnahäiringuga seotud kaebusi menetleb Keskkonnaameti järelevalve osakond

Loe lisaks lõhnaainetest Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media