Language switcher

You are here

Loodushoiutööde korraldamine

Keskkonnaameti poolt tellitavate loodushoiutööde nimekiri (20.3 KB, XLSX)

Taotlusi loodushoiutööde teostamiseks võetakse vastu kuni 14. aprillini 2019 (kaasa arvatud).

Loodushoiutööde läbiviimine toimub vastavalt Keskkonnaameti peadirektori poolt esitatud loodushoiutööde läbiviimise korrale (447.4 KB, PDF) ja põhimõtetele (41.8 KB, DOCX).

Tellitavate tööde kaardid on nähtavad Maa-ameti kaardirakenduses (valida karuputke tõrjumise ja loodushoiutööde kaardirakendus). Loodushoiutöö läbiviimiseks esitada taotlus ja hinnapakkumine Keskkonnaametile.

Hinnapakkumine peab sisaldama kõiki töö täitmisega seotud kulusid (sh makse ja makseid, mille tasumise kohustus lasub töö tellijal). Kui töö maksumus on kõrgem kui viis tuhat eurot, peab hinnapakkumuse juurde lisama ka töö maksumuse kalkulatsiooni kuluartiklite kaupa (näiteks palgakulu, töövahendite maksumus jne).

Taotluse vorm (20.23 KB, DOCX)

Keskkonnaameti peadirektori poolt moodustatud komisjon vaatab esitatud taotlused läbi 3 nädala jooksul taotluste esitamise tähtpäeva lõppemisest arvates ja teeb peadirektorile ettepaneku taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta otsuse tegemiseks. Taotluste hindamisel arvestatakse Keskkonnaametis tööde tasumiseks ettenähtud rahasummat, loodushoiutööde eelisjärjekorda (korra punkt 3), töö teostamiseks esitatud hinnapakkumisi (korra punkt 13) ning taotleja maakasutusõigust loodushoiutöö objektil (korra punkt 14).

Kui hooldustööde tegemiseks on samale objektile esitanud taotluse mitu isikut, eelistatakse isikut, kes on hooldamist vajavat ala/objekti varem hooldanud ja/või on teinud madalama hinnapakkumise. Võrdsete hinnapakkumiste esitamise korral lähtutakse taotluse hindamisel eeltoodud ala varasema hooldamise faktist või heidetakse võrdse hinnapakkumise esitanute vahel liisku.

Ühe kuu jooksul taotluste rahuldamisest sõlmib asukohajärgse Keskkonnaameti regiooni juhataja taotlejaga vormikohase lepingu (27.3 KB, DOCX) (26.86 KB, DOCX)loodushoiutööde tegemiseks või teatab kirjalikult taotluse rahuldamata jätmisest.

Pärast tööde lõppemist vaatab Keskkonnaameti esindaja töö üle ning tasu makstakse täitjale proportsionaalselt valmis tööde mahuga. Ülevaatuse käigus vormistavad pooled vormikohase üleandmise-vastuvõtmise akti. (18.54 KB, DOCX)

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media