Language switcher

You are here

Vääriselupaik

Vääriselupaik (VEP) on ala metsas, kus kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemise tõenäosus on suur. 

Lühendit VEP võib tõlgendada mitmeti. Eelkõige on see lühend sõnast vääriselupaik, kuid meeldejäävuse huvides võib mõistet sõnastada ka kui väga eriline paik metsas.

Keskkonnaamet teeb vääriselupaikade inventuure, edastab kogutud info Keskkonnaagentuurile, teeb ettepanekuid vääriselupaiga kaitselepingute sõlmimiseks ja hindab lepingute täitmist.

Riigimetsas asuvad vääriselupaigad on kaitstud Keskkonnaministri käskkirjaga.

Vääriselupaiga kaitse erametsas

  • Tuvastamaks, kas Sinu metsas asub vääriselupaik, on parim abimees avalik metsaregister.
  • Vasakult tulbast tuleb valida lipik "kihid " ning alammenüü "looduskaitse" selle all lülitada sisse kiht "vääriselupaigad".
  • Seejärel on Eesti vääriselupaigad nähtavad kaardil helepruuni tooniga.
  • Eraomanikule kuuluvas metsas on vääriselupaiga kaitsmine vabatahtlik.
  • Erametsaomanikul on võimalik sõlmida riigiga vääriselupaiga kaitseks notariaalne leping, millega kinnisasi koormatakse isikliku kasutusõigusega riigi kasuks 20-ks aastaks. Selle eest makstakse omanikule kasvava metsa väärtuse suurune summa proportsionaalselt 20 aasta jooksul iga-aastaste maksetena.
  • Lepinguga keelatakse vääriselupaigas metsast lamapuidu eemaldamine, metsa kuivendamine, metsateede ehitamine, metsa uuendamine, telkimine, lõkke tegemine ja metsa raiumine, välja arvatud erakorralised raied Keskkonnaameti nõusolekul.
  • Lepingute sõlmimist reguleerib metsaseaduse §23 ja keskkonnaministri 04.01.2007 a määrus nr 2 § 27.

 

Täiendavate küsimuste või lepingu sõlmimise sooviga saate pöörduda vääriselupaiga asukoha järgsesse Keskkonnaameti kontorisse või metsahoiu spetsialisti poole.

 

Lamapuit vääriselupaigas. Foto: Maris Sepp

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media