Language switcher

You are here

Kultiveerimismaterjali sertifitseerimine

Kultiveerimismaterjali sertifitseerimine on kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolu, liigiehtsuse ja kvaliteedi ning taimetervise nõuetele vastavuse kontrollimine rahvusvaheliselt kehtestatud nõuete kohaselt ja sertifitseerimist tõendava dokumendi (põhitunnistuse) väljastamine.

Sertifitseerimise käigus analüüsitakse metsapuude seemneid akrediteeritud laboratooriumis rahvusvaheliselt tunnustatud meetodi kohaselt.

Sertifitseerimise taotleja peab olema eelnevalt registreeritud majandustegevuse või taimetervise registris ehk et tema metsapuude seemnete või taimede tootmine on toimunud järelevalve all.

Sertifitseeritakse metsapuude seemneid või vegetatiivselt paljundatud taimi.

Arukase idanevuskatse. Foto: Märt Bratka

 

Metsapuude seemnete sertifitseerimine

Metsapuude seemnete sertifitseerimiseks tuleb kõigepealt tellida seemnete kvaliteedi analüüs. Analüüsimiseks tuleb soovijal esitada taotlus (13.56 KB, XLSX) Keskkonnaameti metsaosakonda:

Seemnepartiist võtab analüüsimiseks proovi Keskkonnaameti volitatud esindaja ning saadab selle alates 01.01.2021 analüüsimiseks Põllumajandusuuringute Keskuse  seemnekontrolli laborisse (EAK akrediteering L003). Seemneproovist määratakse selle puhtus, 1000 seemne mass ja idanevus.

Metsapuude seemnete kvaliteeti hinnatakse keskkonnaministri 01.07.2016  määruses nr. 20 „ Metsa uuendamisel kasutada lubatud  kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolu, kultiveerimismaterjali  tarnimise ja turustamise nõuded“ esitatud nõuete kohaselt.

Keskkonnaamet väljastab taotlejale analüüsitulemused protokollil.

Riigilõivuseaduse § 134 kohaselt tuleb taotlejal sertifitseerimiseks võetava seemneproovi võtmise ja laboratoorsete analüüside eest tasuda riigilõiv 100 eurot.

Metsapuude seemnete sertifitseerimiseks tuleb soovijal Keskkonnaametile esitada taotlus (PDF), millele on lisatud seemnete analüüsiprotokolli koopia.

Keskkonnaamet kontrollib eelpoolnimetatud määruses esitatud nõuete vastavust taotlusel esitatuga ja vastavusel väljastab taotlejale põhitunnistuse. Kui taotlusel esitatud andmed ei vasta tegelikkusele, võib Keskkonnaamet keelduda põhitunnistuse andmisest.

Põhitunnistuse andmisest keeldumisel esitab Keskkonnaamet põhitunnistuse taotlejale kirjalikult põhjendatud otsuse.

Nõuetele vastavuse korral  väljastatakse taotlejale põhitunnistus 15 tööpäeva jooksul põhitunnistuse taotluse Keskkonnaametis registreerimisest arvates.

 

Sanglepa  seeme (20 x suurendus). Foto: Märt Bratka

 

Metsapuude seemnete kvaliteet muutub ajas ning seetõttu tuleb lehtpuuseemnete idanevust hinnata uuesti 2 aasta ja okaspuuseemnete idanevust 5 aasta möödudes eelmisest analüüsimisest, sest varasemad analüüsitulemused kaotavad kehtivuse. Metsapuude seemnete kordusanalüüsiks tuleb tellida seemnete idanevuse määramine.

Seemnete analüüsimiseks  esitada taotlus (13.56 KB, XLSX) Keskkonnaameti metsaosakonda:

Seemnepartiist võtab analüüsimiseks proovi Keskkonnaameti volitatud esindaja ning saadab selle alates 01.01.2021 analüüsimiseks  Põllumajandusuuringute Keskuse  seemnekontrolli laborisse (EAK akrediteering L003).

Kordusanalüüsiks võetava seemnepartii idanevuse määramise eest tasub  analüüsi tellija vastavalt esitatud arvele.

Põllumajandusuuringute Keskuse Seemnekontrolli laboratooriumi teenustööde hinnakiri.

 

Metsapuude taimede sertifitseerimine

Vegetatiivselt paljundatud metsapuude taimede tootjal tuleb esitada taotlus (PDF) Keskkonnaameti metsaosakonda:

Taotluse läbivaatamisel hinnatakse taimede vastavust eelpoolnimetatud määruse vastavas kategoorias esitatud nõuetele. Nõuetele vastavuse korral väljastatakse taotlejale põhitunnistus.

Kui taotlusel esitatud andmed ei vasta tegelikkusele, võib Keskkonnaamet keelduda põhitunnistuse andmisest. Põhitunnistuse andmisest keeldumisel esitab Keskkonnaamet põhitunnistuse taotlejale kirjalikult põhjendatud otsuse.

Hariliku kuuse  seeme (20 x suurendus). Foto: Märt Bratka

Hariliku männi  seeme (20 x suurendus). Foto: Märt Bratka

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media