Language switcher

You are here

Metsateatis

Metsanduse ja metsahoiuspetsialistide tööpiirkonnad ja kontaktid valdade kaupa leiab siit: (55.57 KB, PDF)

Metsateatise esitamine

Metsaomanik või tema esindaja esitab Keskkonnaametile metsateatise:
1) kavandatavate raiete kohta, välja arvatud valgustusraie;
2) metsaregistrisse kandmata oluliste metsakahjustuste kohta.

Metsateatist esitamata võib metsaomanik raiuda kuni 20 tihumeetrit puitu kinnisasja kohta aastas.

Metsateatist saab esitada:

metsaregistrisE-metsateatise esitamise juhend metsaomanikule (746.56 KB, PDF)

• metsaregistris *xml failina. xml märgistuskeelel põhinevat GML (Geography Markup Language) formaati kastutatakse geograafilise info (ruumiandmete) edastamiseks. xml failis olevad andmed peavad vastama xsd-s defineeritud reeglitele. Metsateatiste andmestik on *xml Schemana failis metsateatis.xsd (metsaregister.xsd (44.23 KB)).


• saata elektrooniliselt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud metsateatist Keskkonnaameti e-mailile, info@keskkonnaamet.ee;  
• isiklikult Keskkonnaameti kontorisse kohale tuues;
• posti teel kinnistu asukoha järgsesse Keskkonnaameti kontorisse saates.

Siit leiad metsateatise täidetava pdf-vormi (159.13 KB, PDF).

Keskkonnaamet hindab esitatud metsateatise vastavust nõuetele

Keskkonnaamet kontrollib 15 tööpäeva jooksul metsateatise nõuetekohasust ja kavandatud raie vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

Kui kavandatud raie kohta otsuse tegemine nõuab kooskõlastamist või metsaseaduse § 29 lõike 12 kohast metsakaitseekspertiisi, on Keskkonnaametil metsateatise kontrollimiseks aega kuni 30 tööpäeva.

Õigusaktide nõuetele vastav raie või oluline metsakahjustus registreeritakse metsaregistris. Kui metsateatis on esitatud paberil saadab Keskkonnaamet metsateatise esitajale raie registreerimise kohta registriväljavõtte. Digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga esitatud metsateatiste vastused laekuvad metsaportaali. Juhul kui soovite vastust väljatrükina lisada vastav märkus metsateatise esitamise e-maili.

Keskkonnaamet võib põhjendatud juhtudel seada õigusaktidest lähtuvalt täiendavaid tingimusi metsateatisega kavandatud raie tegemiseks.

Kui metsateatisega kavandatud raie ei vasta õigusaktide nõuetele, põhjendatakse registreerimisest keeldumist kirjalikult, andes ühtlasi soovitusi tegevuse viimiseks vastavusse õigusaktidega.

Metsaomanik võib teha raiet 12 kuu jooksul pärast raie või metsakaitseekspertiisi akti registreerimist metsaregistris.

Metsateatise täitmisel tekkivate sisuliste küsimuste ja muude metsanduslike teemade puhul palume pöörduda SA Erametsakeskuse erametsanduse konsulentide poole, kes aitavad metsaomanikel täita erinevaid vorme, taotleda toetusi ning jagavad üldist teavet Teie metsa kohta. Nad on metsandusvaldkonna eksperdid ning lähtuvad nõustamisel kliendi vajadustest, soovidest, võimalustest ning piirangutest. Nõustamiseks on soovitav eelnevalt konsulendile helistada ja aeg kokku leppida.

Konsulentide kontaktid leiab SA Erametsakeskuse kodulehelt.

Kui Teil on küsimusi e-metsateatise esitamise tehniliste küsimuste kohta, helistage keskkonnaameti klienditoe telefonil 662 5999
(E-N 9.00-16.00, R 9.00-14.30) või saatke e-kiri klienditugi@keskkonnaamet.ee.

Õigusaktid


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media