Language switcher

You are here

FARU

Fluoritud kasvuhoonegaaside aruandlus (FARU)

Vastavalt atmosfääriõhu kaitse seaduse § 206 nõuetele tuleb teatud asutustel esitada Keskkonnaministeeriumile iga aasta 20. juuniks järgmised fluoritud kasvuhoonegaaside aruanded:

  • Aruanne Eesti Vabariigis turustatud ravimites sisaldunud fluoritud kasvuhoonegaaside kohta. Aruanne on täitmiseks Ravimiametile.
  • Aruanne liiklusregistris arvel olevate N1, N2, N3 ja O kategooria sõidukite kohta, mille keretüüp on külmik. Aruanne on täitmiseks Maanteeametile.
  • Aruanne Eesti Vabariigis turustatud fluoritud kasvuhoonegaaside koguste kohta. Aruanne on täitmiseks fluoritud kasvuhoonegaaside turustajale (turustamine tähendab fluoritud kasvuhoonegaaside, neid sisaldavate seadmete ja toodete esmakordset teistele isikutele või tootja oma tarbeks kättesaadavaks tegemist Eesti Vabariigis tasu eest või tasuta, keskkonnaministri 09.12.2016 määruse nr 143 "Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemise ja aruandluse kord, aruannete vormid ning käitlemise kohta andmeid koondavate asutuste loetelu" § 1 mõistes).
  • Aruanne fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate aerosoolide kohta. Aruanne on täitmiseks fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate aerosoolide tootjatele.
  • Aruanne fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate vahtude tootmise kohta. Aruanne on täitmiseks fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate vahtude tootjatele.
  • Aruanne Eesti Vabariigi lipu all sõitva veesõidukil paikneva fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldava seadme kohta. Aruanne on täitmiseks veesõiduki reederile.
  • Aruanne fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmetega varustatud raudteeveeremi kohta. Aruanne on täitmiseks raudteeveo-ettevõtjale.

Aruandluse kord ning aruannete vormid on kehtestatud keskkonnaministri 09.12.2016 määrusega nr 143 "Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemise ja aruandluse kord, aruannete vormid ning käitlemise kohta andmeid koondavate asutuste loetelu".

Aruanded esitatakse Keskkonnaministeeriumile iga aasta 20. juuniks ning aruandlusperioodiks on eelmine kalendriaasta (1. jaanuar kuni 31. detsember).

Aruanded esitatakse võimalusel elektrooniliselt Keskkonnaameti e-teenuste portaali kaudu kasutades teenust „Fluoritud kasvuhoonegaaside aruandlus“.

Fluoritud kasvuhoonegaaside aruandlusmooduli (FARU) eesmärk on Eesti riikliku kasvuhoonegaaside heitkoguste inventuuri ja inventuuriaruande kvaliteedi parandamine. Riiklik kasvuhoonegaaside heitkoguste inventuur ja inventuuriaruanne esitatakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaadile ning vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 525/2013 ka Euroopa Komisjonile.

Aruande koostamisel tekkivate sisuliste küsimuste korral palume pöörduda Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kasvuhoonegaaside inventuuri spetsialisti, Kelly Joa, poole (kelly.joa@klab.ee, tel 611 2949)

Aruandeid võib esitada ka allkirjastatuna paberil posti teel. Posti teel aruanded tuleb saata Keskkonnaministeeriumile (Narva mnt 7a, 15172 Tallinn).

FARU-s sisalduvate F-gaaside nimekiri (50 KB, XLS)

FARU infokiri (19.4 KB, DOCX)


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media