Language switcher

You are here

Käitlemisload

Vastavalt atmosfääriõhu kaitse seadusele peab teatud fluoritud kasvuhoonegaase või osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavad tooted, seadmed või süsteemid ning seotud käitlemistoimingud registreerima vastavas registris (FOKA).

Mainitud käitlemistoiminguid on lubatud teostada vaid pädevust tõendavat dokumenti ja enamikel juhtudel ka käitlemisluba omavatel isikutel.

Teatud käitlemistoimingute jaoks on fluoritud kasvuhoonegaasidega tegutsevale isikule käitlemisloa omamine kohustuslik:

  • Paiksete jahutus-, kliimaseadmete ja soojuspumpade paigaldamine, hooldamine, teenindamine, lekkekontrolli teostamine ja neist toodetest, seadmetest ja süsteemidest fluoritud kasvuhoonegaasi kogumine;
  • Paiksete tuletõrjeseadmete paigaldamine, hooldamine, teenindamine, lekkekontrolli teostamine ja neist toodetest, seadmetest ja süsteemidest fluoritud kasvuhoonegaasi kogumine.

Käitlemisloa taotlus esitatakse Keskkonnaametile elektrooniliselt majandustegevuse registri (MTR) kaudu, kus need on ka hiljem kättesaadavad. Loataotlust võib MTR-is koostada ja esitada selleks vastavat volitust omav isik. Taotluse vormid ja menetlemise sisulised reeglid on kehtestatud keskkonnaministri määrusega nr 70.

Vajalik on tasuda riigilõiv loa taotluse esitamisel, mis on 270 eurot, ja loa muutmise taotluse esitamisel 40 eurot, mis tuleb maksta Rahandusministeeriumi arvele. 

Ettevõttele peab olema väljastatud käitlemisluba enne, kui teda saab FOKA registris seadme hooldajaks märkida, kui antud tegevuseks on käitlemisluba vaja. Luba võib olla väljastatud Eestis või teises EL liikmesriigis. Viimasel juhul peab loa omanik end Keskkonnaametis registreerima.

Seadme käitlemistoimingute teostajal tuleb FOKA registrisse kanda seadmele teostatavad käitlemistoimingud (hooldustoiming, nt lekkekontroll, survetest).

Fluoritud kasvuhoonegaaside ja osoonikihti kahandavate ainete kohta saab täpset infot Keskkonnaameti keskkonnaosakonna kliima peaspetsialistilt Egon Orastelt numbril 53 443 473 või e-posti aadressil egon.oraste@keskkonnaamet.ee


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media