Language switcher

You are here

Käitlemistoimingute registreerimine

Kui seade on FOKA registrisse sisse kantud, siis tuleb registreerida ka kõik järgnevad käitlemistoimingud, mis selle seadmega seotud on. Käitlemistoiminguid saavad registreerida seadme hooldajaks valitud käitlemisluba omav ettevõte või ettevõtte käitlemisloal märgitud töötajad. 

Iga registreeritud seadmega seotud käitlemistoiming tuleb registreerida FOKA registris viie tööpäeva jooksul toimingust arvates. Registreerida tuleb järgmised käitlemistoimingud:

  • Seadme paigaldamine
  • Lekkekontroll
  • Lekke kõrvaldamine
  • Seadmesse aine lisamine
  • Aine kogumine (eemaldamine seadmest) ja selle üleandmine
  • Hooldustööd
  • Automaatse lekke tuvastamise süsteemi paigaldamine, kontroll ja remont
  • Seadme ümberehitamine (seadmes oleva aine koguse suurendamine või vähendamine, üleminek uuele ainele)

Erandina on fluoritud kasvuhoonegaase lahustina sisaldavate seadmete puhul nõutud vaid aine eemaldamise ja üleandmise ning aine lisamise registreerimine. Elektrijaotlate puhul ei ole nõutud seadme paigaldamise toimingu registreerimine.

Juhendid FOKA kasutamise kohta on leitavad e-Keskkonnaametis.

Iga seadme puhul kuvatakse registris ka tähtaeg, millal tuleb hiljemalt järgmine lekkekontroll läbi viia. Lekkekontrolli tegemise nõutud sagedust arvestatakse fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatel seadmetel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 517/2014 ning osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavatel seadmetel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1005/2009.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media