Language switcher

You are here

Looma- ja linnukahjud

Kiskjakahjude kohta saab lugeda täpsemalt siit.

Looma- ja linnukahjude ennetamine

Vara kaitse ja kahjustuse vältimiseks vajalikud soovitused

Tutvu loomade tekitatud kahjustuse ennetamise juhendiga (1.42 MB, PDF).

Suurkiskjate tekitatud kariloomade kahjustuse vältimiseks soovitame:

 • ajada kariloomad ööseks väiksemasse kiskjatõrjeaiaga ümbritsetud aedikusse;
 • valvata kariloomi spetsiaalselt selleks kohandatud tõugu karjavalvekoertega (vähemalt 2 karjamaarühma kohta) kogu kariloomade karjamaal viibimise ajal;
 • rajada kiskjatõrjeaed, milleks loetakse vähemalt viietraadilist ja vähemalt 4500 V pingega elektrikarjust, mille alumine traat on maapinnast kuni 20 cm kõrgusel ning ülemine elektritraat või -lint maapinnast vähemalt 1,2 m kõrgusel. Samuti loetakse kiskjatõrjeaiaks eraldiasetseva ülemise elektritraadi või –lindiga võrkaeda, mille võrgu alumine serv toetub täies ulatuses maapinnale, võrgu kõrgus on vähemalt 1 m, võrgust väljaspool asetseb elektrikarjuse traat maapinnast kuni 20 cm kõrgusel ja võrgu kohal elektritraat kõrgusega maapinnast 1,2 m.

Hall- ja viigerhülge tekitatud kalapüüniste kahjustuste vältimiseks soovitame:

 • kalapüüniste püügikohta vahetada peale kahjustuse ilmnemist;
 • hülgekindlaid kalapüüniseid kasutada;
 • hülgepeleteid (elektroonsed, helilised) kasutada.

Rändlindude tekitatud põllumajanduskultuuri kahjustuste vältimiseks soovitame:

 • visuaalseid või helilisi peletusvahendeid (peeglid, tuulerattad, lehvivad lindid, õhupallid, helitekitajad) kasutada tihedusega vähemalt 4 peletusvahendit 1 ha põllumaa kohta;
 • regulaarselt rändlinde peletada.

Pruunkaru tekitatud mesitaru ja viljapuuistanduse kahjustuse korral loetakse käesoleva paragrahvi lõike 1 nõuded täidetuks, kui mesitaru asus asustatud hoonele lähemal kui 100 meetrit või kui mesila on ümbritsetud § 9 (2) vastava kiskjatõrjeaiaga.

Kalakasvatusele kotka tekitatud kahju vältimise abinõud on:

 • kuni 0,1 ha kalatiikide katmine võrguga.

 

Rändlindude peletusvahend – pauguti - põllul. Foto: Uno Treier
Rändlindude peletusvahend pauguti. Foto: Uno Treier

Looma/lindude tekitatud kahju hüvitamine 

Kahju hüvitamiseks tuleb pärast kahjustuse avastamist viivitamatult teavitada Keskkonnaametit, kui:

 • põllumajandus- või lemmikloom on surmatud või vigastatud;
 • on kahjustatud mesitaru või silopalli;
 • on kahjustatud lõks- või nakkepüünist;
 • on alust arvata, et euroopa naarits on tekitanud kahju kalakasvatusele;
 • rändel olevad haned, lagled ja sookured on kahjustanud külvi, valminud vilja ning karja- ja heinamaad;
 • jooksval aastal on esmakordselt tuvastatud kalakasvatuses meri- või kalakotka toitumine.

Kahjustuse hindamise jaoks tuleb sündmuskoht hoida võimalikult puutumatuna ning kahjustatud objekte ei tohi sündmuspaigalt liigutada, välja arvatud järgmistel juhtudel, kui:

 • on tegemist kalapüünisega;
 • põllumajandus- või lemmiklooma on vaja ravida või loom hukata;
 • toiming on vajalik mesilaspere hukkumise vältimiseks.

Keskkonnaamet hindab kahjustust viie tööpäeva jooksul alates teavitamisest ning esitab hindamisakti koopia kahjusaajale kümne tööpäeva jooksul, välja arvatud kalakasvatusele kotka tekitatud kahjustuse korral. Seejärel tuleb esitada Keskkonnaametile määruses nõutud tähtajaks kirjalik või digitaalselt allkirjastatud avaldus:

 • taotluse vorm (DOC) (DOC) rändel olevate hanede, laglede ja sookurgede tekitatud kahju puhul,
 • taotluse vorm (DOC) (DOC) hallhüljeste, viigerhüljeste, pruunkarude, huntide, ilveste, euroopa naaritsate, merikotkaste ja kalakotkaste tekitatud kahju puhul.
 • taotluse vorm (DOC) (DOC) vähese tähtsusega abi teatise vorm kalandussektoris tekitatud kahju hüvitamise taotlejal
 • taotluse vorm (14.59 KB, DOCX) (14.59 KB, DOCX) ennetustöö hüvitamiseks

Keskkonnaamet teeb otsuse kahju hüvitamise kohta järgmise kalendriaasta kolme esimese kuu vältel (suurkiskjate kahjud) või kolme kuu jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest (teised kahjud ja ennetustööd).

Õigusaktid:

Kiskjatõrjeaed mesila ümber. Foto: Hettel Mets
Kiskjatõrjeaed mesila ümber. Foto: Hettel Mets


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media