Language switcher

You are here

Hunting

Jahiulukitele on lubatud jahti pidada jahimaal (jahiuluki vabaks elamiseks sobiv ja jahipidamiseks kasutatav ala).

Jahimaa hulka ei kuulu planeeringuga määratud linna, alevi ja aleviku ning küla selgelt piiritletav kompaktse asustusega ala ehk tiheasustusala, samuti puhke- ja virgestusala, kus ohutu jahipidamine ei ole võimalik. Jahimaa hulgast on välja arvatud ka kaitseala vööndid, kus jahipidamine on mõne õigusaktidega (nt kaitse-eeskiri) keelatud.

Jahimaa omakorda on jagatud jahipiirkondadeks, mille pindala ühes ringpiiris on vähemalt 5000 hektarit. Jahipiirkonnad antakse kasutusse jahipiirkonna kasutusõiguse loaga.

Jahiseaduse alusel on suurulukid põder, punahirv, metskits, metssiga, pruunkaru, hunt, ilves ja hallhüljes. Väikeulukite loetelu leiab jahieeskirjast (vt viidet allpool).

Suurulukijahti jahipiirkonnas on õigus pidada või selleks luba anda vaid jahipiirkonna kasutajal.

Jahiseaduse alusel on maaomanikul õigus:

  1. korraldada oma maal väikeulukijahti;
  2. sõlmida kokkulepe jahindustegevuse korraldamiseks oma kinnisasjal;
  3. seada oma maal jahipidamiseks tingimusi või jahipidamine keelata;
  4. algatada jahipiirkonna kasutaja väljavahetamine;
  5. teha ettepanekuid jahindusnõukogule jahipiirkonna piiride muutmiseks.

Jahipiirkonna kasutaja on kohustatud kehtiva jahitunnistuse alusel andma tasuta jahiloa väikeulukite küttimiseks oma kinnisasjal jahti pidavale maaomanikule või tema määratud isikutele. Luba antakse tasuta.

Keskkonnaametis tegelevad jahindusega seotud küsimustega metsaosakonna jahinduse ja vee-elustiku büroo jahinduse spetsialistid.

Ivar Marlen (Hiiu, Lääne, Saare maakonnad)
ivar.marlen@keskkonnaamet.ee
4636821, 53040354

Uno Treier (Harju, Rapla, Järva maakonnad)
uno.treier@keskkonnaamet.ee
484 1181, 5149565

Margo Tannik (Valga, Võru maakonnad)
margo.tannik@keskkonnaamet.ee
786 8364, 516 0148

Aleksander Siimenson (Pärnu, Viljandi maakonnad)
aleksander.siimenson@keskkonnaamet.ee
4355617, 53345706

Heete Ausmeel (Ida-Viru, Lääne-Viru, Jõgeva ja Tartu maakonnad)
heete.ausmeel@keskkonnaamet.ee
56886919

Õigusaktid

Muu info

Foto: Aimar Rakko


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media