Sirtsi looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avalikustamine

Prindi

27.08.2013

25. augustil 2004. a algatati keskkonnaministri käskkirjaga nr 776 Lääne-Viru maakonnas Rägavere ja Vinni vallas ning Ida-Viru maakonnas Maidla ja Sonda vallas paikneva Sirtsi looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine.

Sirtsi looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avalik väljapanek toimub 2. septembrist 15. septembrini 2013. a. Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja tsoneeringuga saab tutvuda teate allosas. Tutvumiseks on väja pandud ka metsise ja lendorava püsielupaiku puudutavate määruste muudatusettepanekud. Avaliku väljapaneku materjalidega saab tutvuda ka Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi ja Rakvere kontoris ning Rägavere, Vinni, Maidla ja Sonda vallavalitsuses.

Teie kirjalikke seisukohti ja ettepanekuid kaitse-eeskirja eelnõule ootame kuni 15. septembrini 2013. a aadressil Keskkonnaamet, Kunderi 18, 44307 RAKVERE või e-posti aadressil laane-viru at keskkonnaamet dot ee.

Kaitse-eeskirja eelnõu avalik arutelu toimub 26. septembril 2013 algusega kell 15 Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris.

Kaitse-eeskiri koostatakse kõikidele kaitsealadele ning see sätestab kaitseala jagunemise vastavalt piirangute rangusele vöönditeks (piiranguvöönd, sihtkaitsevöönd ja loodusreservaat) ning looduskaitseseaduse alusel vööndites rakendatavate kitsenduste ja kohustuste ulatuse. Samas seaduses on sätestatud erinevad kompensatsiooni saamise võimalused (nt loodushoiutoetus, kinnisasja riigi poolt omandamine). Praegu kehtiv Sirtsi looduskaitseala 2001. aastal kinnitatud kaitse-eeskiri vajab kooskõlla viimist kehtiva õigusega. Kaitseala tsoneeringut ning kaitsekorda on vaja täpsustada, arvestamaks Eesti rahvusvahelisi kohustusi looduskaitse vallas, haruldaste liikide nõudluste tagamist ning rakendamaks kaasaja looduskaitse põhimõtete elluviimist kaitsealal.

Sirtsi looduskaitseala territoorium on olnud kaitse all alates 1981. aastast, kui ENSV Ministrite Nõukogu moodustas 25. mai 1981. a määrusega nr 340 „Sookaitsealade moodustamise kohta” Sirtsi sookaitseala. Selle baasil moodustati 2001. aastal Sirtsi looduskaitseala, mille kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitas Vabariigi Valitsus 11. detsembri 2001. a määrusega nr 393 „Sirtsi looduskaitseala kaitse-eeskiri”. Sirtsi looduskaitseala moodustati Sirtsi soo ja sellega piirnevate metsakoosluste ning kaitsealuste liikide elupaikade kaitseks.

Kaitse-eeskirja uuendamise käigus laiendatakse kaitseala ja muudetakse kaitsekorda tulenevalt vajadusest tagada terviklikumalt soo- ja metsaelupaikade kaitse ning taastada kuivendusest mõjutatud sooalade looduslik veerežiim. Sirtsi looduskaitsealaga liidetakse keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruse nr 1 „Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine” § 2 lõike 2 punkti 8 ja 9 ning lõike 6 punkti 7 ja 10 alusel kaitse alla võetud Koolma, Kullikünka, Männikvälja ja Rihula metsise püsielupaik ning keskkonnaministri 14. juuli 2006. a määruse nr 52 „Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 2 lõike 2 punktiga 7 kaitse alla võetud Sae lendorava püsielupaik.

Kaitsealal kehtib ja jääb kehtima maamaksusoodustus, mis piiranguvööndis on 50% ning sihtkaitsevööndis ja reservaadis 100%. Maaomanikul on õigus kinnisasi riigile müüa, mille riik võib omandada lähtuvalt kehtivast õigusest. Kinnisasja müümisega seotud kulud kannab omandamise algataja. Võimalik on taotleda metsatoetust, mille toetuse määr Natura 2000 võrgustiku ala piiranguvööndis asuva ühe hektari metsaala kohta on 60,08 eurot aastas, sihtkaitsevööndis 109,93 eurot aastas. Lisaks on võimalik Eesti maaelu arengukava 2007‒2013 meetme 2.3.5 raames taotleda pool-loodusliku koosluse hooldamiseks toetust Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist (PRIA). Toetuse maksmist reguleerib põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määrus nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013”. Määruse järgi on toetuse määr ühe hektari puisniidu kohta 238,07 eurot aastas ning muu poolloodusliku koosluse ühe hektari kohta 185,98 eurot aastas.

Lisainfo: Kairi Nurme, Keskkonnaameti Viru regiooni kaitse planeerimise spetsialist (kairi dot nurme at keskkonnaamet dot ee, 325 8404)

Materjalid:
Sirtsi looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu

Sirtsi looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu seletuskiri
Sirtsi looduskaitseala projekteeritav tsoneering (ala kaart):
Kaart 1
Kaart 2
Kaart 3
Püsielupaikade määruste muutmise eelnõu
Püsielupaikade määruste muutmise eelnõu seletuskiri