Otepää looduspargi kaitse-eeskiri uueneb

Prindi

27.10.2014

Keskkonnaamet uuendab Otepää looduspargi kaitse-eeskirja.

Kaitse-eeskirja uuendamine on tingitud eelkõige viimastel aastakümnetel kiiresti arenevas Eesti ühiskonnas toimunud muutustest ning sellest, et kehtiv kaitse-eeskiri ei suuda enam tagada alal esinevate väärtuste kaitset piisavalt tõhusalt. Kohati on kehtiv kaitsekord liiga leebe ning samas jälle liiga range, piirates või keelates tegevusi, mis väärtuste säilimise suhtes erilisi piiranguid ei vaja. Kaitse-eeskirja muutmise eesmärk on teha kaitsekord maaomanikule selgemaks kaitstes ja väärtustades sealjuures keskkonda, kus inimene elab.

Kaitse-eeskirja eelnõuga jaotatakse Otepää looduspark 25 sihtkaitsevööndiks (rangema režiimiga ala eelkõige metsa elupaikade kaitses) ja 11 piiranguvööndiks (leebema režiimiga ala) senise 21 sihtkaitsevööndi ja 1 piiranguvööndi asemele.

Eelnõu kohaselt reguleeritakse piiranguvööndites ehitus- ja raietegevust vastavalt erinevate piiranguvööndite kaitse-eesmärkidele. Senisest lihtsamaks muutub kogu kaitsealal õuealal ja olemasoleval hoonestusalal väikeehitise püstitamine. Avalikustamise käigus laekunud tagasiside ja ettepanekute põhjal on korrigeeritud eelnõu piiranguvööndi metsamajandust puudutavat peatükki ning suurendatud lageraie suurust 1,2 hektarini, samuti on tehtud erisused raietele hall-lepikutes ja monokultuur-kuusikutes. Uus kaitse-eeskiri ei sätesta piiranguid jahipidamisele ja kalapüügile, mis hakkab nüüdsest toimuma vastavate seaduste alusel. Kaitseala külastuskorraldusega seotud regulatsioon muutub paindlikumaks ning osalt ka leebemaks.

Keskkonnaamet on Otepää looduspargi kaitse-eeskirja eelnõud avalikustamise jooksul tehtud ettepanekute osas täiendanud ning vastavalt 18.02.2015 toimunud avalikul arutelul kokkulepitule toimub 3. detsembril 2015 teine avalik arutelu, kus tutvustatakse kaitse-eeskirja eelnõus tehtud parandusi ja muudatusi.

Otepää looduspargi kaitse-eeskirja 3. detsembril 2015 toimunud avaliku arutelu materjalid:


Kaitse-eeskirja eelnõu (12.10.2015, eelnõud on täiendatud pärast eeskirja avalikustamist) 

Seletuskiri (10.11.2015, seletuskirja on täiendatud pärast eeskirja avalikustamist)

Kaart (kättesaadav Keskkonnaministeeriumi failivahetusprogrammi Transit kaudu)

Otepää looduspargi kompensatsioonidest

Ekspertiishinnang (dokument on lisatud 15.05.2015)

Looduskaitse rakendusuuringud (dokument on lisatud 15.05.2015)

Eksperdi täiendav vastus 2015.a (dokument on lisatud 3.06.2015)

1997. a kinnitatud Otepää looduspargi kaitse-eeskirja lisamaterjalid:

Keskkonnaekspertiis

Valgamaa maavalitsuse arvamus

Seletuskiri

 

 


18.02.2015 toimunud koosoleku materjalid:

Koosoleku protokoll

Protokolli lisa (P. Kõlari ettepanekud). Kodulehele lisatud 12.03.2015

Osalejate nimekiri

Otepää Vallavolikogu ettepanek


Otepää looduspargi kaitse-eeskirja eelnõu metsamajandamise ja vana metsa osakaalu säilimise analüüs (faili on täiendatud metoodika peatüki osas 1.06.2015)
 


21.-22.04.2015 toimunud koosolekute protokollid (lisatud 30.04.2015)

Metsanduse teemalise töögrupi koosoleku protokoll

Ehituse teemalise töögrupi koosoleku protokoll

Turismi ja spordi teemalise töögrupi koosoleku protokoll
 
Lisainfo:
Merle Palk
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni kaitse planeerimise spetsialist
e-post: merle dot palk at keskkonnaamet dot ee
telefon: 799 0908, 5664 4509