Keskkonnaameti väljastatavate lubade eelnõude avalik väljapanek

Prindi

Keskkonnaamet paneb lähtudes haldusmenetluse seaduse § 48 lõigetest 1 ja 2 avalikkusele tutvumiseks välja taotlused keskkonnalubade saamiseks ja muutmiseks, seonduvad haldusaktide eelnõud, seonduvad keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõud ning taotlustele lisatud ja menetluse käigus haldusorganile esitatud või tema poolt koostatud muud asjassepuutuvad olulised dokumendid. Teated väljapanekute toimumise kohta avalikustatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Huvipakkuvat teadet saab otsida keskkonnalubade taotlemise teadete hulgast, valides Teid huvitava loa liigi taotlemisteated. Lisaks on otsingut võimalik teostada avalikustamise kuupäeva ja märksõnade järgi. Soovitav on otsingu tulemuste arvu piiramiseks kasutada huvipakkuva ettevõtte nime, objekti nimetust, valla nimetust, küla nimetust või muid konkreetset huviobjekti kirjeldavaid märksõnu. Otsingu leht

Konkreetsed loa eelnõud ja sellega seotud materjalid on kättesaadavad Keskkonnaameti avalikust dokumendiregistris, kus soovitava materjali leidmiseks saab kasutada vastavat dokumendi otsingut. Kui Teil puudub teave otsitava materjali dokumendihalduses registreerimise rekvisiitide kohta, soovitame otsingu teostamiseks täita otsingulehel ära kindlasti väljad “Kellele” ja “Pealkiri”. Viimasesse palume märkida tekst “eelnõu edastamine” ning otsingutulemuste piiramiseks soovitavalt ka otsitava loaeelnõu tüüp (näiteks vee erikasutusloa, jäätmeloa).