Uudised

Prindi
22. september 2016

Soomaa rahvuspark kutsub Sooülikooli aastaseminarile

Kalendrisündmus

30. septembril toimub Soomaa rahvuspargis Sooülikooli aastaseminar teemal "Kultuuripärand". Seminari korraldab Keskkonnaamet koostöös Tipu looduskooliga RMK Soomaa looduskeskuses.

Seminari päevakava:

11.30 - 12.00 Kogunemine
12.00 – 12.10 Seminari avamine
12.10 - 12.55 Vaimne ja materiaalne kultuuripärand
12.55 – 13.25 Kultuuripärandi kaitse korraldus Lahemaal 45 aastat - Ave Paulus
13.25 – 14.10 Pärimuse salvestamine ja arhiveerimine – Lona Päll
14.10 – 14.30 Paus
14.30 – 15.00 Soomaa rahvuspargi maakatte andmebaasi ning ajaloolise maakasutuse analüüsi esialgsete tulemuste tutvustus.– Maaria Semm ja Pille Tomson
15.00 – 15.45 Looduslikud pühapaigad Soomaa piirkonnas - Ahto Kaasik
15.45 – 16.00 Soomaa kohta koostatud õpilaste loov- ja uurimustööde tutvustused Tipu looduskooli juhendamisel

Seminaril osalemine maksab 3 eurot/ in (kohvipausidega seotud kulude katteks), tasumine kohapeal. Seminari toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Seminaril osalemiseks palume  registreeruda hiljemalt 27. septembriks aadressil liina dot laanemets at keskkonnaamet dot ee või telefonil +372 56987103.

1. oktoobril toimub Soomaa rahvuspargis Sooülikooli aastaseminari raames praktiline õppepäev, mille teemaks on Tõramaa küla tänapäev ja selle ajalugu. Päeva üheks osaks on jalgsimatk kunagiste talukohtade juurde.

Toimumiskoht: RMK Soomaa looduskeskus ja jalgsimatk Tõramaa külas

Õppepäeva päevakava:

10.45 - 11.00 Kogunemine Soomaa looduskeskuses
11.00 – 17.00 Ülevaade küla ajaloost, jalgsimatk Tõramaa küla talukohtade juurde, ülevaade talukohtadest ning nende ajaloost. Õppepäeva juhendaja on Algis Martsoo

Õppepäeva läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo ja registreerumine: Liina Laanemets, Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist, liina dot laanemets at keskkonnaamet dot ee või www.soomaa.ee

22. september 2016

Vilsandi rahvuspargi noore looduskaitsja sügisene jätkuseminar

Kalendrisündmus

Keskkonnaamet korraldab 1.-2. oktoobril 2016 Vilsandi rahvuspargi noortele looduskaitsjatele sügisese jätkuseminari, mis keskendub sel korral meie metsade seente tundmaõppimisele ja abitus seisundis olevatele metsloomadele.

Laupäeval, 1. oktoobril kell 10.30-17 oleme koos Sirje Azaroviga Viidumäe metsades retkel ning otsima nii söödavaid kui ka mittesöödavaid seeni. Korjame põnevad leiud kaasa ning õpime määramist. Söödavatest seentest valmistame õhtusöögiks kosutava kõhutäie.

Pühapäeval, 2.oktoobril kell 9-13 jagab teadmisi ja kogemusi abitus seisundis metsloomadest, nende abistamisest ja rehabiliteerimisest metsloomade veterinaar Madis Leivits. Juttu tuleb ka pliist jahimoonas, mis on ühine oht inimese ja kotka tervisele ning heaolule. Proovime ka lahendada interaktiivselt mõne juhtumi.

Jätkuseminar toiumub SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti „Eestimaa rahvusparkide noore looduskaitsja Junior Ranger koolitusprogramm 2016. a“ toel.

Täpsem info: Maris Sepp, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, 5304 7882, maris dot sepp at keskkonnaamet dot ee

 

Foto: Allar Liiv

 

21. september 2016

Kivimüüri ehitamise koolitus Vilsandil

Kalendrisündmus

Vilsandi rahvuspark kutsub 1. ja 2. oktoobril 2016 koolitusele „Kuivlaos segakivi müüri(raud– ja paekivi) ladumine" Kuusnõmme külas Laiakivi talus.

1. oktoober:

9.30 - 10.30 talu ja hoone ajalugu
10.30 - 11.30 Kivimüüri ehitusviisid ja ohutustehnika
11.30 - 18.30 Pae- ja raudkivist segamüüri kuivladu

2. oktoober:

9.30 - 15.00 Kivimüüri ladumine

Osalemine on tasuta! Koolitust rahastab SA KIK projektist „Kultuuripärandi koolitused rahvusparkidele 2016/2017". Lõunapaus 3 EUR tasutakse kohapeal.

Vajalik eelregistreerimine: Krista Kallavus krista dot kallavus at keskkonnaamet dot ee või 5226 139 kuni 30. septembrini või kohtade täitumiseni.
 

19. september 2016

Kärasi looduskaitseala kaitsekorralduskava avalikkuse kaasamise koosolek

Kalendrisündmus

Keskkonnaamet on algatanud Kärasi looduskaitseala kaitsekorralduskava koostamise aastateks 2017‒2026.

Valmimisjärgus oleva kaitsekorralduskava avalikkuse kaasamise koosolek toimub Lohusuu vabaajakeskuses (Avinurme tee 73, Lohusuu alevik) 4. oktoobril 2016 kell 15.00.

Kaitsekorralduskava on rakenduslik dokument, milles kirjeldatakse ala eesmärgiks olevaid loodusväärtusi, nende mõjutegureid ja kaitsemeetmeid ning koostatakse looduskaitseliste tegevuste kümneaastane tegevusplaan koos tõenäolise läbiviimise aja ning maksumusega. Kaitsekorralduskava koostaja on Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist Iti Jürjendal.

Kaitsekorralduskava koostatakse Järvevälja maastikukaitseala lahustükist moodustatavale Kärasi looduskaitsealale, mille pindala on 598,1 ha. Projekteeritav Kärasi looduskaitseala asub Ida-Virumaal Lohusuu vallas Kärasi, Piilsi, Separa ja Tammispää külas.

Kaitseala tuumiku moodustavad metsa- ja rabakooslused, mis on elupaigaks paljudele kaitsealustele liikidele. Neist kaitse-eesmärgiks on nimetatud I kaitsekategooriasse kuuluvad lendorav, kalakotkas, merikotkas ja väike-konnakotkas ning II kaitsekategooriasse kuuluv metsis. Kaitseala on praktiliselt igast küljest ümbritsetud intensiivselt majandatavatest metsadest, mistõttu on sellel oluline tähtsus loodusliku mitmekesisuse säilimisel.

Kärasi looduskaitseala hõlmab tervenisti üle-euroopalise tähtsusega Natura võrgutikku kuuluva Karusoo loodusala ning osaliselt Adraku loodusala. Karusoo loodusala on moodustatud väärtuslike metsakoosluste kaitseks, Adraku loodusala lendorava kaitseks.

Kaitseala on haruldaste liikide elupaigaks, kuid varasem intensiivne metsamajandamine on elupaikade seisundit oluliselt halvendanud. Seetõttu nähakse kaitsekorralduskavas peamise tegevusena ette kaitstavate liikide elupaikade seisundi taastamist ja parandamist. Suurimat tähelepanu pööratakse lendorava elupaikadele. Keskkonnaameti tellimusel on valminud moodustatava Kärasi looduskaitseala Senkassaare sihtkaitsevööndile metsamajandamiskava, mille eesmärk on tagada kujundusraiete läbi kaitse-eesmärgiks olevale lendoravale sobiliku metsa järjepidev olemasolu. Metsamajandamiskava on aluseks kaitsekorralduskavas Senkassaare sihtkaitsevööndis koosluse kujundamiseks vajalike raiete planeerimisel järgmise kümne aasta jooksul. Koosolekul tutvustatakse metsamajandamiskava lähemalt.

Kaitsekorralduskava avalikkuse kaasamise koosolekule oodatakse osalejate ettepanekuid kaitsekorralduslike tegevuste kohta, mis aitavad kaitseala kaitse-eesmärgiks olevate väärtuste seisundit säilitada või parandada. Koosolekule on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud.

Materjalid tutvumiseks:

Parandusettepanekuid kaitsekorralduskava kohta saab esitada Keskkonnaameti Viru regioonile (Kunderi 18, 44307 Rakvere) või e-posti aadressil iti dot jyrjendal at keskkonnaamet dot ee.

Lisainfo: Iti Jürjendal, Viru regiooni kaitse planeerimise spetsialist, 733 4163, iti dot jurjendal at keskkonnaamet dot ee
 

16. september 2016

Haavakannu looduskaitseala kaitse-eeskirja avalik arutelu

Kalendrisündmus

Keskkonnaministri 9. septembri 2016. a käskkirjaga nr 1-2/16/865 on algatatud määruse „Haavakannu looduskaitseala kaitse-eeskirja menetluse algatamine” menetlus, millega on kavas moodustada olemasoleva Haavakannu hoiuala ning Raeküla ja Linkaevu püsielupaikade baasil Haavakannu looduskaitseala.

Kaitseala kaitse-eeskirja muutmise menetlust viib läbi Keskkonnaamet.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja, ekspertiisi ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18) ning Vinni ja Väike-Maarja vallavalitsuses ajavahemikus 23.09.–9.10.2016.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited Haavakannu looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti Viru regioonile (liggi dot namm at keskkonnaamet dot ee või Kunderi 18, Rakvere) hiljemalt 9.10.2016.

Eelnõu avalik arutelu toimub 27.10.2016 kell 15 Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontori (Kunderi 18) 1. korruse saalis.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikku arutelu esitatakse eelnõu orienteeruvalt septembris 2017 ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2017 aasta lõpus.

Materjalid tutvumiseks:

Kaitse-eeskirja määrus

Seletuskiri

Kaart

Lisainfo: Liggi Namm, Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist, 325 8404, liggi dot namm at keskkonnaamet dot ee
 

14. september 2016

Kikepera looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine

2011. aastal alustas Keskkonnaamet Pärnu- ja Viljandimaal asuva Kikepera looduskaitseala moodustamist. Kavandatav Kikepera looduskaitseala hõlmab endist Kikepera hoiuala, samuti kaitsealuste liikide metsise, kaljukotka, must-toonekure ja kanakulli püsielupaikasid ning nendega piirnevaid väärtuslikke metsa-, soo- ja niidukooslusi.

Kikepera looduskaitseala eelnõu materjalidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu) ja Surju ning Saarde Vallavalitsustes ajavahemikus 26. september 2016 kuni 10. oktoober 2016.

Kõik täiendavad ettepanekud on jätkuvalt oodatud Keskkonnaametile aadressil Roheline 64, 80010, Pärnu või e-posti aadressile liis dot jaager at keskkonnaamet dot ee hiljemalt 10. oktoobriks 2016.

Materjalid tutvumiseks:

Kaitse-eeskirja määruse eelnõu

Kaitse-eeskirja seletuskiri

Lisainfo: Liis Jääger, Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni kaitse planeerimise spetsialist, 5688 1147, liis dot jaager at keskkonnaamet dot ee

14. september 2016

Lahemaa rahvuspargi rannakülade traditsioonid ja tööd vallutavad pealinna

Pressiteade

16.-18. septembril toimub Tallinnas Patarei Merekindluses ökoehituse ja elustiili festival Ökomäss 2016, kus tänavu saab tundma õppida Lahemaa rannakülade traditsioone.

„Kui eelmisel aastal vallutasid Lahemaa rahvuspargi loomad Ökomässu, siis tänavu on kavas Lahemaa rannakülade invasioon pealinna. Merekultuuriaastale kohaselt on ka meie tegevused Ökomässul seotud merenduse ja rannakalandusega. Huvilisi ootavad põnevad Lahemaa rannakülade töötoad, kus saab õppida näiteks kalavõrkude parandamist, kohalikku rannakeelt, laevamudeli ja koorest paatide tegemist ning vaadata Lahemaa rannakülade viimaste aastate tegemisi kajastavat näitust “Lahemaa mehed ja meri“. Eriti hea meel on mul, et restaureerime Ökomässul Virve rannakülast pärit Nõukogude võimu eest varjul hoitud tsaariaegset jahti. Enamik uhketest rannakülade paatidest saeti omal ajal piiritsoonis pooleks, aga see tammest emapuuga kiire kaunitar on alles, “ rääkis Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist Ave Paulus.

Lahemaa rahvuspargil on sel aastal 45. juubel. Kultuuripärandi hoidmisel ja edasikandmisel on võtmeroll kohalikul kogukonnal kui identiteedi kandjal ning pärandi peamisel säilitajal. Seega on Lahemaa hinnalise kultuuripärandi ja kultuurmaastike püsimisel väga oluline, et kohalik kogukond majandaks säästvalt ning jagaks oma teadmisi ja kogemusi ka teistele huvilistele.

Reedel toimub Ökomässu avalöögina Tallinna linnahallis rahvusvaheline konverents „Vaatega merele: keskkond ja kultuur". Laupäeval ja pühapäeval toimuvad Patarei merekindluse rannaalal Lahemaa rannaküladega seotud praktilised töötoad, näitused ja mõttekojad, samuti Ökoehitusmess ja energiatõhususpäev. Lisaks on tänavusel Ökomässul esindatud ka Mahe Eesti, kes korraldab maheda ja jätkusuutliku maailmakäsitluse seminare ja paneeldiskussioone.

Ökomässu täpsem kava on leitav aadressil www.ecomess.eu.  

Ökomäss on 2011. aastal alguse saanud ökoehituse ja elustiili festival, mida korraldab Säästva Renoveerimise Infokeskus (SRIK) koostöös Eesti Vabaõhumuuseumi Maa-arhitektuuri Keskuse, Keskkonnaameti, Lahemaa Rahvuspargi, Eesti Muinsuskaitse Seltsi, Mahe-Eesti ja Tallinna Energiaagentuuriga. Ökomässul osalejad saavad tasuta osa võtta restaureerimise, ökoehituse ja nendega haakuvatel teemadel peetavatest seminaridest, loengutest ja töötubadest.

Lisainfo:
Ave Paulus
Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist
e-post: ave dot paulus at keskkonnaamet dot ee
telefon: 5332 7893

Teate edastas:
Sille Ader
Keskkonnaameti pressiesindaja
e-post: sille dot ader at keskkonnaamet dot ee  
telefon: 5745 0332

Juminda ja Virve kalurid võrke panemas. Foto: Toomas Tuul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. september 2016

Loodusõhtu Kuressaares "Rasvatihane ja teised tihased"

Kalendrisündmus

Neljapäeval, 22. septembril kell 18-20 toimub Kuressaares Keskkonnaameti kontori saalis (Tallinna 22) loodusõhtu "Rasvatihane ja teised tihased".

Eesti Ornitoloogiaühingu ja Keskkonnaameti koostöös toimuval loodusõhtul tutvustab tihaseaasta koordinaator Margus Ots kõiki Eesti tihaseid: rasvatihane, sinitihane, musttihane, tutt-tihane, salutihane, põhjatihane, lasuurtihane, taigatihane, sabatihane ja kukkurtihane.

Aasta linnu 2016 kohta leiad põnevat infot kodulehelt: http://www.eoy.ee/rasvatihane/

Loodusõhtu toimumist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja on kõigile tasuta.

 

Lisainfo ja osavõtusoovist teavitamine (kuni 21.09): Maris Sepp, 5304 7882, maris dot sepp at keskkonnaamet dot ee