Vee erikasutusluba

Prindi

Vee erikasutusluba peab veeseaduse §8 kohaselt olema, kui:

 1. võetakse vett pinnaveekogust, sealhulgas ka jää võtmise korral enam kui 30 m3/ööpäevas;
 2. võetakse põhjavett rohkem kui 5 m3 ööpäevas;
 3. võetakse mineraalvett;
 4. juhitakse heitvett või saasteaineid suublasse, sealhulgas põhjavette;
 5. toimub veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine;
 6. toimub veekogu, mille veepeegli pindala on üks hektar või suurem, rajamine, likvideerimine, süvendamine või sellise veekogu põhja pinnase paigaldamine;
 7. uputatakse või heidetakse tahkeid aineid veekogusse;
 8. toimub põhjavee täiendamine, allalaskmine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine;
 9. vee kasutamisel muudetakse vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi omadusi;
 10. toimub laeva regulaarne ohtlike ainetega seotud teenindamine või remont ja laeva regulaarne ohtlike ainetega või tuulega lenduvate puistekaupadega lastimine või lossimine;
 11. veekogu korrashoiuks kasutatakse kemikaale;
 12. kasvatatakse kalu aastase juurdekasvuga rohkem kui üks tonn või kalakasvandusest juhitakse vett suublasse;
 13. juhitakse vett suublasse maavara kaevandamise eesmärgil.

Vee erikasutusluba pole vaja, kui:

 1. isikliku majapidamise heitvee või vähem kui 5m3 heitvee pinnasesse juhtimiseks ööpäevas ei ole vaja vee erikasutusluba, kuid see tegevus peab vastama veeseaduse § 24 alusel kehtestatud heitvee pinnasesse juhtimise korra nõuetele.
 2. heitvee pinnasesse juhtimiseks väljaspool oma maatüki piire on vaja võõra maatüki omaniku kirjalikku nõusolekut.
 3. abinõude rakendamine pinnaveekogude korrashoiuks ei ole vee erikasutus, kui selleks ei kasutata kemikaale.
 4. paisutamiseks ei ole vaja vee erikasutusluba, kui vooluveekogu looduslikku veetaset tõstetakse kuni üks meeter, välja arvatud juhul, kui paisutamine toimub looduskaitseseaduse § 51 lõike 2 alusel kehtestatud nimistus sisalduvatel lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana kaitset vajavatel veekogudel või nende lõikudel.
   

Üldjuhul väljastab loa Keskkonnaamet. Ainult kaldaga püsivalt ühendamata ehitiste ja veekaabelliinide ehitamiseks merel ning Peipsi ja Pihkva järvel annab vee erikasutusloa Keskkonnaministeerium.

Täpsemalt

Õigusaktid

Valgerannas on vee seisund hea. Foto: Elina Leiner