Teenusstandardid

Prindi

Avalike teenuste kvaliteedi tõstmise üheks aluseks on selgus riigiasutuse pakutavatest teenustest. Teenusstandardite kehtestamine aitab kaasa avalike teenuste kättesaadavuse parandamisele ja teenuse kvaliteedi tõstmisele.

Teenusstandardid aitavad klientidel paremini mõista, millega Keskkonnaamet tegeleb, milliseid teenuseid pakub, millised on inimeste endi õigused ja kohustused teenuste tarbimisel.

Keskkonnaameti peadirektori 25.10.2016 käskkirjaga nr 1-1/16/400 on kinnitatud 53 Keskkonnaameti avalike teenuste teenusstandardit.

Keskkonnaameti poolt osutatavate avalike teenuste teenusstandardite koondnimekiri

JÄÄTMED
1. Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotlemise teenusstandard

2. Jäätmeloa taotlemise teenusstandard

3. Jäätmeloa omamise kohustusest vabastatud isiku või tavajäätmete vedaja registreerimistõendi taotlemise teenusstandard

VÄLISÕHUKAITSE
4. Välisõhu saasteloa taotlemise teenusstandard

5. Lõhnaaine vähendamise tegevuskava kinnitamise teenusstandard

6. Orgaanilisi lahusteid kasutava käitise registreerimistõendi taotlemise teenusstandard

7. F-gaase sisaldava seadme käitlemisloa taotlemise teenusstandard

8. FOKA registris andmete registreerimise teenusstandard

9. FOKA registris hooldustöötajate registreerimise teenusstandard

VESI

10. Vee erikasutusloa taotlemise teenusstandard

11. Veekaitsevööndis puu- või põõsarinde raie kooskõlastamise teenusstandard

12. Veehaarde sanitaarkaitseala vähendamise või suurendamise taotlemise teenusstandard

13. Puurkaevu või puuraugu rajamise taotlemise teenusstandard

14. Puurkaevu või puuraugu likvideerimise projekti kooskõlastamise teenusstandard

KESKKONNAKORRALDUS

15. Keskkonnakompleksloa taotlemise ning loa muutmise teenusstandard

16. Planeeringute kooskõlastamise teenusstandard

17. Keskkonnamõju (strateegilise) hindamisearuande heakskiitmise teenusstandard

18. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse osas seisukoha küsimise teenusstandard

19. Keskkonnamõju (strateegilise) hindamise programmi heakskiitmise teenusstandard

20. Keskkonnatasu deklaratsiooni esitamise teenusstandard

MAAPÕU

21. Maavara kaevandamise loa taotlemise teenusstandard

22. Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu loa taotlemise teenusstandard

23. Maavaravaru või loodusliku kivimi maaomaniku teisele kinnisasjale transportimise nõusoleku taotlemise teenusstandard

24. Kaevise teisaldamise nõusoleku taotlemise teenusstandard

LOODUSKAITSE

25. Loomade/lindude tekitatud kahju hüvitamise taotlemise teenusstandard

26. Kaitstaval loodusobjektil viibimise loa teenusstandard

27. Ehituskeeluvööndi vähendamise teenusstandard

28. Pilliroo ja adru varumiseks kaitstaval loodusobjektil nõusoleku taotlemise teenusstandard

29. Rahvaürituse korraldamise loa taotlemise teenusstandard

30. Lõkke tegemise ja telkimise loa taotlemise teenusstandard

31. Hoiuala teatise esitamise teenusstandard

32. Sõidukiga liikumise loa taotlemise teenusstandard

33. Metsa kõrvalsaaduste varumise loa taoltemise teenusstandard

34. Projekteerimistingimuste kooskõlastamise teenusstandard

35.Ehitusloa kooskõlastamise teenusstandard

36 Loodushoiutööde korraldamise teenusstandard

37. Loodushoiutoetuse taotlemise teenusstandard

38. Poollooduslike koosluste hooldamise toetuse taotluste kooskõlastamise teenusstandard

KALANDUS

39. Kalastuskaardi taotlemise ja harrastuspüügi andmete esitamise teenusstandard

METSANDUS

40.Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimise teenusstandard

41. Metsateatise esitamise teenusstandard

42. Metsakaitseekspertiisi tellimise teenusstandard

43. Istutusmaterjali sertifitseerimiseks taotluse esitamise teenusstandard

44. Seemnepartii sertifitseerimiseks taotlemise teenusstandard

KIIRGUSKAITSE

45. Kiirgustegevusloa taotlemise teenusstandard

46. Kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsentsi taotlemise teenusstandard

47. Tasulise teenuse kiirgustaseme mõõtmiste teenusstandard

48. Tasulise teenuse kiirgustöötajate isikudooside seire teenusstandard

49. Tasulise teenuse kiirgusohutushinnangu osutamise teenusstandard

50. Radooni mõõtmise taotlemise teenusstandard

VESI (UUS TEENUSSTANDARD)

51. Sügavallapanusõnniku aunastamise teavituse teenusstandard

LOODUSKAITSE (UUS TEENUSSTANDARD)

52. Ehitusteatise kooskõlastamise teenusstandard

TAGASISIDE

53. Tagasiside teenusstandard