Radooni mõõtmine

Prindi

Inimesed, kes on huvitatud oma kodus või töökohas radooni taseme mõõtmisest, saavad tellida selle teenuse Keskkonnaameti kiirgusosakonnast.

Hinnakiri

Tellimuse esitamiseks tuleb täita vastav tellimusvorm (lühiajaline mõõtmine (odt; doc; pdf), pikaajaline mõõtmine (odt; doc; pdf)  ja saata see e-posti teel aadressile alar dot polt at keskkonnaamet dot ee või posti teel Keskkonnaameti kiirgusosakonnale (Kopli 76, 10416 Tallinn).

Tellimuse saamisel võetakse Teiega ühendust ja lepitakse kokku mõõtmise aeg. Lühiajalise meetodi (2 päeva) tellimise korral võetakse Teiega ühendust esimesel võimalusel. Pikaajalise mõõtmise (2 kuud) korral vastavalt tabelis märgitud ajaperioodil (juhul, kui olete edastanud meile oma e-posti aadressi, saadame sellele kinnituse tellimuse kohale jõudmisest).

Mõõtmistulemused ja arve edastatakse posti teel, juhul kui pole kokku lepitud teisiti. Mõõtetulemused väljastatakse pärast arve tasumist. Mõõteprotokoll väljastatakse radoonimonitori või detektorite kiirgusosakonda tagasi saabumise hetkest ja arve tasumisest kuni 3 nädala jooksul (lühiajalise meetodi korral ühe nädala jooksul). Pikaajalise mõõtmise korral arvestatakse tagasi jõudmise hetkeks tabelis toodud detektorite kiirgusosakonda tagasi saabumise kuupäeva.

Pikaajaliste mõõtmiste läbiviimine toimub järgnevas tabelis toodud ajaperioodidel:

Tellimuste vastuvõtmineTellijatega ühendust võtmine ja detektorite välja saatmineDetektorite tagasi saabumine kiirgusosakondaMõõtetulemused
Kuni 06.11.1607.11.16-18.11.16Hiljemalt 03.02.17Kolme nädala jooksul eelmises tulbas märgitud kuupäevast*
07.11.16–26.12.1627.12.16 –06.01.17Hiljemalt 24.03.17Kolme nädala jooksul eelmises tulbas märgitud kuupäevast*
27.12.16–05.02.1706.02.17–17.02.17Hiljemalt 05.05.17Kolme nädala jooksul eelmises tulbas märgitud kuupäevast*

*Tingimusel, et teenuse eest tasutud summa on laekunud vähemalt kolm tööpäeva enne nimetatud tähtaega. Keskkonnaameti kiirgusosakond jätab endale õiguse muuta tabelis toodud kuupäevi ning teavitab muudatustest tellijaid.

Võimalus on jätta detektorid mõõtma ka kaheks või kolmeks mõõtetsükliks ehk ligikaudu 4 kuuks või ligikaudu 5 kuuks. Pikema mõõteperioodi soovi palume tellimusvormil ära märkida! Mõõtmise hind ei muutu!
Neljakuulise mõõteperioodi soovi korral tuleb tellimus esitada 1. mõõtetsükliks ehk 6. novembriks ja detektorid tagastada kiirgusosakonnale 2. mõõtetsükli lõpuks ehk 24. märtsiks või esitada tellimus 2. mõõtetsükliks ehk 26. detsembriks ja detektorid tagastada 5. maiks.
Viiekuulise mõõteperioodi soovi korral tuleb tellimus esitada 1. mõõtetsükliks ehk 6. novembriks ja detektorid tagastada kiirgusosakonnale 3. mõõtetsükli lõpuks ehk 5. maiks.

Kontaktisik: Alar Polt, Keskkonnaameti kiirgusseire büroo peaspetsialist, 66 44 912 ja 5303 5703, alar dot polt at keskkonnaamet dot ee

Lisainfo

Radooni kontsentratsiooni mõõtmiseks siseruumides võib kasutada nii lühiajalist kui ka pikaajalist meetodit. Kiirgusosakond pakub mõlemat meetodit.

Lühiajaline meetod, radoonimonitoriga

Tegemist on aktiivmeetodiga, mille korral paigaldatakse hoonesse 2-4 päevaks radoonimonitor AlphaGuard (mõõtmed 33x23x12 cm, fotol), mis jälgib radooni kontsentratsiooni muutusi ajas. Aparaat registreerib kümne minuti keskmisi tulemusi ning hiljem on võimalik mõõteandmete põhjal saada arvutiprogrammiga graafik radooni sisalduse kõikumistest hoone siseõhus mõõteperioodi jooksul. Saadud tulemused iseloomustavad siiski vaid aastaga võrreldes lühikese ajavahemiku olukorda, kuigi annavad infot radooniprobleemi esinemise või puudumise kohta hoone siseõhus. Radoonimonitori paigaldab hoonesse tellija ise vastavalt kiirgusosakonna spetsialisti poolt antud juhistele ning pärast mõõtmisperioodi lõppu tuleb tellijal aparaat ise kiirgusosakonda ära tuua (kui ei ole kokku lepitud teisiti). Aparaat asub transportimise ajal kohvris (mõõtmed 40x20x50 cm). Mõõtmistulemuste kohta väljastatakse protokoll mõõteperioodi keskmise tulemuse ning radooni sisalduse kõikumist iseloomustava graafikuga.

Pikaajaline meetod, 2 detektoriga

detektorid radoonTegemist on rahvusvaheliselt tunnustatud passiivse meetodiga, mille korral paigaldatakse mõõdetavale objektile kaheks kuuks kaks detektorit (fotol). CR-39 tüüpi plastikmaterjalist detektor asub mitteõhutiheda korgiga topsikeses (d=2,5 cm; h=5,5 cm). Radooni lagunemisel tekkiv alfakiirgus tekitab plastiktükile jäljed. Pärast mõõteperioodi lõppu töödeldakse detektoreid jälgede esiletoomiseks keemiliselt ning analüüsitakse mikroskoobi ja spetsiaalse arvutiprogrammi abil. Väljundparameetrina leitakse mõõteperioodi keskmine radoonisisaldus. Meetod on usaldusväärne, kuna näitab pika mõõtmisperioodi keskmist tulemust.

Siseruumide radoonisisalduse mõõtmiseks komplekteeritud detektorid pakitakse transportimise ajaks õhutihedasse alumiiniumkotti ning saadetakse tellijale posti teel (kui ei ole kokku lepitud teisiti) koos detektorite paigaldamise kirjaliku juhisega. Detektoreid on väga lihtne paigaldada ning need ei sega igapäevaelu. Pärast mõõteperioodi lõppu saadab tellija detektorid kiirgusosakonda tagasi posti teel või toob ise kohale. Pärast analüüsimist väljastatakse saadud tulemuste kohta protokoll. Kasutatav mõõtmismetoodika võimaldab võrrelda andmeid teiste Euroopa riikidega.

2 detektori kasutamine on enamasti piisav, et mõõta radooni tase korteris, eramajas ja teistes kuni 250 m² pindalaga hoonetes. Suuremate hoonete korral (koolid, tööstushooned, büroohooned jmt) võib mõõtmisteks vaja minna suuremat arvu detektoreid. Detektorite arv tuleb märkida ka tellimusvormile (vastavalt muutub ka mõõtmise hind). Vajaminevate detektorite täpne arv on võimalik vajadusel välja selgitada koostöös kiirgusosakonna spetsialistiga.
 

Mõõtemetoodika valikust
Radoonikontsentratsioon hoones varieerub ajas kuna nii radooni eraldumine maapinnast kui ka väljapääs ruumidest on seotud ilmastikutingimuste muutumisega. Lisaks mõjutavad radooni taset hoones inimeste endi eluviis, näiteks see, kui tihti aknaid ja uksi avatakse. Seega tuleks võimalusel alati kasutada mõõtmiseks pikaajalist meetodit pikkusega vähemalt 2 kuud. Erinevad soovitused radoonitasemetele on antud aasta keskmistena ja seega võimaldab pikaajalise mõõtmise tulemus võrrelda seda aasta soovitusliku keskväärtusega. Lühiajalise mõõtemeetodi tulemused on usaldusväärsed mõõteperioodi kohta, kuid ei ole usaldusväärne võrrelda seda tulemust radoonitaseme aasta keskmise soovitusliku väärtusega. Nimetatud mõõtemeetod valida juhul, kui mõõtmisega on kiire (pooleliolev remont, kinnisvara kiire ost või müük vmt) ning võimalusel viia hiljem läbi radoonitaseme mõõtmine ka pikaajalise meetodiga.

Millal ja kus radoonitaset mõõta?

Radoonitaset on soovitav mõõta kütteperioodil, kuna siis on soodustatud radooni majja imbumine ning saadav tulemus peegeldab eeldatavalt halvimat olukorda. Otstarbekas on mõõta radooni taset hoone esimesel korrusel (teatud juhtudel ka teisel korrusel) või keldrikorrusel, kui sealseid ruume kasutatakse elu- või tööruumidena. Kõrgematele korrustele radoon üldjuhul ei jõua ning seal probleemi enamasti ei esine. Mõõtmise ajal ei tule oma tavapärast eluviisi muuta - inimesed peaksid elama oma igapäevast elu ning kasutama ruume harjumuskohaselt.

Lekkekohtade avastamine

Kui hoones on tuvastatud radooni kõrge sisaldus, on võimalik välja selgitada potentsiaalsed radooni majja sisseimbumise kohad. Selleks on kiirgusosakonnal aparaat Atmos12, mis pumpab pidevalt õhku ning kuvab ekraanile tulemusi iga 5 sekundi järel. Seadme küljes olev sond võimaldab liikuda ruumides ringi ning jälgida radoonitaseme muutusi. Lekkekohtade kindlaks määramine aitab efektiivsemalt rakendada kaitsemeetmeid radooni majja sisseimbumise tõkestamiseks.

Korduma kippuvad küsimused radooni kohta

Täiendav info radoonist ja läbiviidud uuringutest