Kiirguseksperdi tunnistus

Prindi

Kiirgusekspert on isik, kes nõustab oma teadmiste ja oskuste ulatuses kiirgustegevusloa omajaid ja muid isikuid muu hulgas järgmistes valdkondades:
1) kiirgustegevuseks mõeldud rajatiste projekteerimisel kiirgusohutusnõuete arvestamine;
2) kiirgustegevuskohas töökohtade liigitamine kontrolli- ja jälgimisaladeks;
3) kiirgustegevuskoha seireprogrammid;
4) kiirgusseireks kasutatavad mõõtevahendid;
5) kiirgusohutuse kvaliteedijuhtimise süsteemi koostamine;
6) radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemine;
7) riskianalüüs ja kiirgushädaolukorra lahendamise planeerimine;
8) kiirgustöötajate koolitamine.


Vastavalt kiirgusseaduse § 89 lg 2 tohib kiirguseksperdina tegutseda sellekohase tunnistuse saanud või tunnustatud füüsiline isik.


Kiirguseksperdi tunnistust võib taotleda isik kes:
1) on kõrgharidusega;
2) on läbinud kiirgusohutuse koolituse, mille õppekava sisaldab kiirgusohutuse põhimõtteid ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu kiirgusalaseid õigusakte ja asjakohaseid rahvusvahelisi soovitusi ning ioniseerivat kiirgust käsitlevaid aineid sellises ulatuses, et see võimaldab tegutseda tunnistusega määratud alal;
3) on vähemalt viieaastase töökogemusega kiirgusohutuse alal;
4) on sooritanud kiirguseksperdi eksami;
 

Kiirguseksperdi tunnistuse väljastab Keskkonnaamet. Selleks esitab taotleja :
    1. vpormikohase taotluse - taotluse vorm
    2. koopia kõrgharidust tõendavast dokumendist;
    3. Keskkonnaministri 27.10.2016 määruse nr 45 lisas 1 esitatud õppekava läbimist, muud erialast kvalifikatsiooni, kiirgusohutusalase koolituse või täienduskoolituse läbimist tõendavad dokumendid ;
    4. kiirgustöötajate ja kiirgusohutuse spetsialistide koolitamise ja täienduskoolitamise valdkonna tunnistuse taotlemisel andmed kasutatava õppematerjali kohta, sealhulgas loengute ja ülesannete koopiad, tarkvara ja praktiliste tööde kirjeldused.

 Kiirguseksperdi tunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasub taotleja riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras 32 eurot ( keskkonnaamet.ee/teenused/riigiloivud/ )

Taotlus koos nõutavate dokumentidega ja riigilõivu tasumist tõendava dokumendiga tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile kiirgusosakond at keskkonnaamet dot ee või saata paberkandjal Keskkonnaamet, Kiirgusosakond, Kopli 76, 10416 Tallinn.

Tunnistus kehtib viis aastat.

 

Õigusaktid

 

 Kiirguseksperdid:


1. Kaja Kivimäe, kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsents nr 8, välja antud 04.02.2014
2. Sergei Nazarenko, kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsents nr 9, välja antud 04.02.2014
3. Merle Lust, kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsents nr 10, välja antud 21.04.2014
4. Priit Ruuge, kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsents nr 11, välja antud 07.10.2014
5. Eduard Gerškevitš, kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsents nr 12, välja antud 05.06.2015
6. Valentin Volkov, kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsents nr 13, välja antud 29.09.2015
7. Madis Kiisk, kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsents nr 14, välja antud 17.11.2015