Jäätmeluba

Prindi

Jäätmeluba on vaja jäätmete kõrvaldamiseks ja taaskasutamiseks, ohtlike ning metallijäätmete kogumiseks ja veoks, kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveoks, olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena, jäätmete tekitamisel keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse seisukohalt olulistes valdkondades ning jäätmehoidla käitamiseks. Kõik jäätmeload on avalikud. Väljastatud jäätmelubadega saab tutvuda keskkonnalubade infosüsteemis KLIS.

Jäätmeluba antakse kuni viieks aastaks.

Jäätmeloa saamiseks tuleb esitada taotlus (taotlus.doc) tegevuskohajärgsele keskkonnaameti regioonile.
EPRTR tegevused ja künnised. Jäätmekäitluskoha tegevusliikide nimistu. Taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv 260,00 eurot. Metallijäätmete kogumiseks ja veoks vajaliku jäätmeloa taotluse eest peab maksma riigilõivu 1280,00 eurot.

Jäätmeloa taotlemisel, jäätmete üle arvestuse pidamisel ja jäätmearuande koostamisel soovitame kasutada toimingukoodide üleminekutabelit.

Isikud, kellele on väljastatud jäätmeluba, peavad esitama kord aastas Keskkonnaametile oma jäätmealase tegevuse kohta aruande. Isikud, kes kõrvaldavad jäätmeid, maksavad keskkonnatasu.

NB! Isikud, kes on vabastatud jäätmeloa omamise kohustusest; veavad või koguvad tavajäätmeid, välja arvatud olmejäätmeid, oma majandus- või kutsetegevuses või korraldavad vahendajana jäätmete kõrvaldamist või taaskasutamist teiste nimel, peavad taotlema Keskkonnaametist registreerimistõendi.

Väljastatud keskkonnaload

Loa muutmine

Loa muutmiseks tuleb esitada vastavate muudatustega jäätmeloa taotlus (vorm sama, mis loa esmakordsel taotlemisel) ning tasuda riigilõiv jäätmeloa muutmise taotluse läbivaatamise eest summas 32,00 eurot.

Õigusaktid

Tagasiside

Kui Teil on ettepanekuid, häid sõnu või kriitikat seoses antud teenusega, siis palume anda tagasisidet.