Projekti „Ebapärlikarbi elupaikade taastamine“ lõpuseminar

Prindi

Projekti „Ebapärlikarbi elupaikade taastamine“ lõpuseminar toimub 26.04.2016 Radisson Blu Sky hotellis Tallinnas. Vaata seminari programmi ja kuulutust siit.

Seminar on kõigile osalejatele tasuta, ent vajalik on registreeruda hiljemalt 22.04.2016.

Lisainfo ja registreerimine: Maili Lehtpuu, Keskkonnaameti projektijuht, maili dot lehtpuu at keskkonnaamet dot ee, 5366 2619

Kõik seminaril esitletud ettekanded on leitavad SIIT.

Ülevaade ebapärlikarbi inventeerimismetoodikate koolitusest

Prindi

28.-30. juulil toimus Lääne-Virumaal ebapärlikarbi inventeerimismetoodikate koolitus, kus lisaks Eesti ekspertidele ja temaatikast huvitatuile osalesid ka väliseksperdid Norrast, Soomest ning Iirimaalt. Workshopi põhieesmärgiks oli tutvuda ebapärlikarbi noorjärkude otsimise metoodikaga ja viia läbi lühike potentsiaalsete noorjärkude kasvualade inventuur ebapärlikarbi elupaigajões. Lisaks sellele tutvustati ekspertide poolt ka põhilisi täiskasvanud ebapärlikarpide inventeerimise metoodikaid ning mõõdeti jõepõhja redokspotentsiaali ehk põhjaainese hapnikusisaldust.

Loe veel

Ülevaade ebapärlikarbi elupaigajõe taastamise talgutest (17.-19.07.2015) Lahemaal

Prindi

Projekti „Ebapärlikarbi elupaikade taastamine“ raames on koostöös Eestimaa Looduse Fondi vabatahtlike talgulistega on alustatud Lahemaa rahvuspargis paikneva ainsa ebapärlikarbi (Margaritifera margaritifera) elupaigajõe ökoloogilise seisundi taastamist. 17.–19. juulil 2015 toimunud talgutel taastati rahvusvahelise talguseltskonna abiga jõe sirgendatud ülemjooksul selle looduslik säng.

Kuna jõe ülemjooks on sirgendatud juba paarkümmend aastat tagasi, on see tänaseks hakanud aeglaselt, kuid kindlalt uuesti enda kunagist loogelisust taastama. Et antud protsess kestab väga pikka aega, oli tarvilik sellele inimjõul veidi kaasa aidata.

Loe veel

Ebapärlikarbi inventeerimismetoodikate koolitus 28.07-30.07.2015

Prindi

Projekti “Ebapärlikarbi elupaikade taastamine” raames korraldab Keskkonnaamet ebapärlikarbi inventeerimismetoodikate koolituse, mille eesmärgiks on tutvustada nii Eesti lähinaabrite (Soome, Rootsi) kui ka kaugemate ebapärlikarbi levikualade (Norra, Iirimaa) inventeerimismetoodikaid, võimalikke raskusi nende elluviimisel ning praktilist lahendamist vajavaid kitsaskohti tegevuste väljatöötamisel. Koolitus toimub 28.07-30.07 2015 Keskkonnaameti Viru regiooni Palmse kontoris.

Loe veel

Ebapärlikarbi töörühma koosoleku materjalid

Prindi

Lahemaa rahvuspargi Koostöökogu ebapärlikarbi töörühm kogunes 26. juunil 2015 korralisele koosolekule, et arutada täpsemalt ebapärlikarbi elupaigas toimuvaid taastamistöid ning saada ülevaade jõel paiknevatest voolutakistustest ja nende suurusest.

Lisaks andis projektijuht Maili Lehtpuu lühiülevaate projekti raames toimunud Norra reisist, mille käigus külastati ka Austevolli ebapärlikarbi kasvatuskeskust, saadi ülevaade Eesti ebapärlikarbi elupaigale sarnaste jõgede käekäigust Norras ja sealsetest probleemidest (hajukoormus, setete kogunemine jne) ning nende lahendustest.

Maili Lehtpuu ettekanne Norra reisist ning ebapärlikarbi elupaigas algavatest/toimuvatest töödest on leitav allpool koos koosoleku memoga.

Lahemaa rahvuspargi Koostöökogu ebapärlikarbi töörühma 26.06.2015 koosoleku memo

Koosoleku ettekanne

Maaomanike kaasamiskoosoleku materjalid

Prindi

27. veebruaril 2015 toimus Palmses, Lahemaa rahvuspargi looduskeskuses projekti „Ebapärlikarbi elupaikade taastamine“ maaomanike kaasamiskoosolek. Koosolekut kokku võttev memo ja Maili Lehtpuu esitlus planeeritavatest projekti tegevustest 2015. aastal on lisatud käesolevale artiklile.

Koosoleku käigus otsustati muuhulgas, et kopra tegevusjälgedest ja koprapaisudest teavitamiseks ning Eestimaa Looduse Fondiga koostöös korraldatavate talgutööde alade leidmiseks luuakse internetipõhine kaart, millele kõik maaomanikud saavad vajalikke andmeid peale märkida.

Kuna ebapärlikarbi elupaiga täpsete andmete avalikustamine massiteabevahendis on looduskaitseseaduse § 53 lg 1 järgi keelatud, siis palub Keskkonnaamet mainitud kaardi kohta täpsema info ja juhendmaterjalide saamiseks pöörduda projekti koordinaatori Maili Lehtpuu poole: tel.: 53662619, e-mail: maili dot lehtpuu at keskkonnaamet dot ee

Esitlus

Memo

27. veebruaril toimub maaomanike kaasamiskoosolek

Prindi

Keskkonnaameti Viru regioon korraldab reedel, 27. veebruaril 2015. a algusega kell 16.00 maaomanike kaasamiskoosoleku, et rääkida lähemalt „Ebapärlikarbi elupaikade taastamise“ projektiga planeeritud tegevuste (koprajaht, settebasseinide rajamine) elluviimisest ja maaomanike projekti kaasamisest. Koosoleku eesmärgiks on muuhulgas leida ka maaomanike esindajad Lahemaa Koostöökogu ebapärlikarbi töörühma.

Koosolek toimub Palmses, Lahemaa looduskeskuse õppeklassis, selle kestuseks on planeeritud orienteeruvalt poolteist tundi. Enda osavõtust palume teatada projektijuht Maili Lehtpuule, (tel. 53662619, e-mail maili dot lehtpuu at keskkonnaamet dot ee ) hiljemalt 25.02.2015.

Kopra näidispüügil koguti nii teadmisi kui praktilisi kogemusi

Prindi

Artikli ja pildid leiad SIIT.

Kopra näidispüük Pudisoo jõel Lahemaa rahvuspargis

Prindi

Teisipäeval, 11. novembril kell 9:30 toimub projekti „Ebapärlikarbi elupaikade taastamine“ raames Pudisoo jõel Lahemaa rahvuspargis kopra näidispüük.

Loe veel

1.09.2014 - Avaseminari kokkuvõte

Prindi

Projekti „Ebapärlikarbi elupaikade taastamine“ avaseminar toimus 26.08.-27.08.2014 Palmses, Lahemaa looduskeskuses. Kokku osales seminaril kahe päeva jooksul 24 inimest, nende hulgas eksperdid Soomest (Panu Oulasvirta, Alleco Ltd) ja Norrast (Bjørn Mejdell Larsen, Norwegian Institute for Nature Research).

Esimesel päeval anti sissejuhatuseks lühike ülevaade Eesti ebapärlikarbi elupaigajõe füüsikalistest näitajatest, ebapärlikarpide levikust ning koprategevusaladest ja suurematest voolutakistustest jõel. Lisaks tuletati veel kord meelde projekti põhieesmärke ning –tegevusi. 

Henn Timm (Eesti Maaülikool) pidas ettekande ebapärlikarbi elupaigajõe suurselgrootute erinevustest teiste sarnaste jõgedega võrreldes. Selgus, et kuigi teatavad erinevused on jõgedes olemas, on need minimaalsed ning pigem iseloomustab kõiki uuritud jõgesid samade suurselgrootute rühmade leidumine.

Bjorn Mejdell Larsenilt kuuldi, et kuigi ebapärlikarp on Norra jõgedes laialt levinud (liiki leidub umbes 413 Norra jões) ja arvukas (suurimas populatsioonis on loendatud üle miljoni ebapärlikarbi isendi), ei anna kuni pooled populatsioonid edukalt järelkasvu ning on seetõttu hävimisohus. Norras on ebapärlikarbi jaoks välja töötatud põhjalik liigitegevuskava ning leitud liigi seisundi parandamiseks vajalikud tegevused. Muuhulgas on edukaks osutunud ebapärlikarbi kunstlik kasvatamine nn haudejaamades ja ette kasvatatud isendite jõgedesse taasasustamine. Taoline kaasaaitamine toimib küll üksnes väga heas seisundis olevate elupaigajõgede puhul ning esimesed tulemused ilmnevad alles umbes 10 aasta möödudes.

Loe veel

18.08.2014 - Projekti avaseminar Lahemaal

Prindi

26. augustil toimub Palmses, Lahemaa rahvuspargi looduskeskus auditooriumis projekti „Ebapärlikarbi elupaikade taastamine" rahvusvaheline avaseminar.

Projekti peamiseks eesmärgiks ongi kaitsta olemasolevat ebapärlikarbi väikest ja hääbuvat asurkonda ning parandada liigi elupaigajõe seisundit.

Loe veel

24.-26.10.2014 - Toimusid esimesed ebapärlikarbi talgud

Prindi

Koostöös Eestimaa Looduse Fondiga toimusid „Ebapärlikarbi elupaikade taastamise“ projekti raames esimesed ebapärlikarbi elupaigajõe kaldakoosluste mosaiiksuse taastamise talgud. Talgud viidi läbi Lahemaa rahvuspargi aladel Kuusalu vallas 24.10.2014-26.10.2014 ning talgutel osales 11 vabatahtlikku. Talguliste abiga puhastati ebapärlikarbi elupaigajõe keskjooksul kaldakoosluseid üleliigsest võsast ja kukkumisohus puudest. Tööde eesmärgiks oli vähendada ebapärlikarbi elupaiga seisundit halvendava kopra toidubaasi ning koprale sobivate elupaikade hulka jõe kaldaaladel. Lisaks tutvustati talgulistele Lahemaa rahvusparki ja selle kaitseväärtusi, räägiti lõheliste rändetingimuste parandamise vajadusest ning kopra tegevuse kahjulikkusest nn lõhejõgedel.

Loe veel