Ebapärlikarbi elupaikade taastamise projekti tegevused

Prindi

Elupaikade taastamine (settelõksude rajamine)
Tegevuse eesmärgiks on ebapärlikarbi elupaika setete lisandumise, ümberpaiknemise ja üldise suure settekoormuse oluline vähendamine, samuti võõraste ja ohtlike ainete elupaika sattumise ohu vähendamine.

Setete vähenemiseks on planeeritud ebapärlikarbi elupaigajõe vesikonda suubuvatele maaparanduskraavidele rajada settelõksud (nt settetiigid) ja need kraavid, mis maaparanduse seisukohast osutuvad mitteoluliseks, on planeeritud sulgeda.

Projekti raames projekteeritakse settelõksud kõigile kirjeldatud kraavidele (22 tk) ja rajatakse vähemalt 15 kraavi settelõksud.

Kopra väljapüük
Tegevuse eesmärgiks on tagada ebapärlikarbi peremeesorganismide (meri- ja jõeforell) paremad rändevõimalused ning vähendada kopra poolt tekitatud kahjud ebapärlikarbi elupaigale (setete kogunemine, veekvaliteedi muutus).

Kopra asurkonna ohjeldamiseks on planeeritud projekti jooksul suurendatud jahipidamine ebapärlikarbi elupaigajõe jõgikonnas, mille tulemusena viiakse kopra arvukus jões miinimumini.  Arvukuse vähendamiseks on aastas mitu jahitsüklit, kus koprad alalt välja tõrjutakse.

Voolutakistuste eemaldamine jõest ja kaldakoosluste kujundamine
Tegevuse eesmärgiks on muuta jões esinevad voolutakistused (viis truubikohta, üks lagunenud pais) siirdekaladele rändeajal läbitavaks. Projekti raames projekteeritakse tehnilised lahendused ja viiakse need ellu. 

Ummistunud truup.
Foto: Maili Lehtpuu

Voolu tõkestavad tüved. Foto: Maili Lehtpuu

Käesoleva tegevuse raames vähendatakse ka kopra tegevusest tulenevaid mõjusid. Vältimaks seda, et koprad alad uuesti asustavad, muudetakse kriitilistes kohtades kaldaelupaiku (niidetakse kõrgrohustu, eemaldatakse toidubaasi pakkuv pajuvõsa).


Hiljutine kopramtamm. Foto: Maili Lehtpuu

Kogemuste vahetamine ebapärlikarbi kaitse korraldamisel
Tegevuse eesmärgiks on parandada Eesti spetsialistide teadmisi ebapärlikarbi ökoloogiast ja kaitsekorraldusest.

Kohaliku kogukonna kaasamine
Tegevuse eesmärgiks on kaasata kohalik kogukond (maaomanikud, maakasutajad, otsustajad, jahiselts) ebapärlikarbi kaitse korraldusse, et tagada projekti tulemuste maksimaalne saavutamine ja projekti tulemusena saavutatud seisundi paranemine (või vähemalt säilimine) tulevikus.

Projekti raames toimuvad infopäevad (Lahemaa rahvuspargi koostöökogu raames) ja vahetu suhtlus maaomanike ning asjahuvilistega.