Külastaja meelespea

Prindi

Tuletame meelde, et:

1. viibite rahvuspargi territooriumil. Palume enne kaitseala külastamist tutvuda kaitsealal kehtivate seaduste ja piirangutega;

2. inimestel on lubatud viibida – sh marju, pähkleid ja seeni korjata ning ujuda – kogu kaitsealal, välja arvatud loodusreservaadis ja kaitse-eeskirjaga sätestatud juhtudel sihtkaitsevööndis;

3. mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on kaitsealal keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning kaitse-eeskirjaga lubatud põllumajandus-, metsa- ja roovarumistöödel;

4. liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele ja looduskaitseseadusele;

5. telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult kaitseala valitseja nõusolekul selleks ette valmistatud ja tähistatud paikades. Telkimine ja lõkke tegemine õuealal on lubatud omaniku loal;

6. kalapüük on rahvuspargis lubatud üksnes kalapüügiloa või kalastuskaardi alusel. Need dokumendid on kehtivusajal ühtlasi neile märgitud püügikohas viibimise loaks. Käesolevas eeskirjas nimetatud liikumispiiranguteta aladel toimub kalapüük üldistel Kalapüügiseaduses sätestatud alustel;

7. märgates tegevust, mis võib kahjustada keskkonda või tundub seadusevastasena, helista keskkonnainspektsiooni lühinumbril 1313.

Matkarajad võivad läbida karjatatavaid alasid. Seega palume:

mitte häirida kariloomi;

kasutada aedade läbimiseks ettevalmistatud kohti või ülekäike, nende puudumise korral sulgeda väravad hoolikalt;

rahvuspargis liikudes pidada koerad rihmas ja kariloomadega radadele koeri mitte kaasa võtta.

Rahvuspargist lahkudes palume:

endaga kaasa võtta reisi jooksul tekkinud prügi ning toimetada see jäätmete kogumise punkti.