Tallinna linnastu välisõhu kvaliteedi parendamise tegevuskava

Prindi

Keskkonnaminister kinnitas 19. oktoobril 2010.a. käskkirjaga nr 1492 Tallinna linnastu välisõhu kvaliteedi parendamise tegevuskava.

Riikliku seire andmete põhjal esineb Tallinna linnastus iga-aastaselt piirväärtust ületavaid peente tahkete osakeste (PM10) tasemeid. Kesklinna õhukvaliteeti iseloomustavas Liivalaia seirejaamas on esinenud PM10 piirväärtuse (50 µg/m3) ületamisi rohkem arv kordi aastas kui lubavad Euroopa Liidu õhukvaliteedi raamdirektiiv ja välisõhu kaitse seadus. Piirväärtuste ületamise korral on nõutav piirkonna saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskava koostamine, millega määratakse saasteainete vähendamiseks rakendatavad asjakohased meetmed, tagamaks piirväärtuste järgimise. Eelnimetatud asjaolud olid ka Tallinna linnastu välisõhu kvaliteedi parendamise tegevuskava koostamise aluseks.

Tegevuskavas vaadeldakse seireandmeid, mis on kogutud Tallinna kolmes seirejaamas ja pisteliste mõõtekampaaniate käigus viimase viie aasta jooksul. Analüüsitakse osakeste keemilise koostise põhjal nende tekkeprotsessi ja võimalikku päritolu. Samuti antakse ülevaade Tallinna linna vastavatest saasteallikatest, mis jaotatakse viide rühma: transpordisaaste, kohtküte (näit. eramajade kütmine), tööstusallikad, muud hajusallikad (näit. ehitustegevus) ja episoodilised allikad (näit. põlengud). Kõikide allikate ja aspektide hindamisel on arvestatud Eesti kohal esinevate ja liikuvate õhumassidega, mis reaalselt võivad samuti lisaks tuultele kanda saasteaineid ühest punktist teise ning kujundada piirkondlike saastetasemeid.

Töös leiti, et üheks märkimisväärseks õhukvaliteeti mõjutavaks teguriks on transpordivahendite poolt tekitatud teekatte kulumine ja liiklusest pärinevad heitgaasid, samuti teedel libeduse tõrjeks kasutatavatest puistematerjalidest ja soolatamisest igakevadine lume sulamisele järgnev tahkete osakeste resuspensioon välisõhku. Mõjuteguritena tulid arvesse ka punktsaasteallikatest pärinevad ja majapidamistes tahkekütuste (peamiselt puit) põletamisel välisõhku eralduvad tahked osakesed ning Tallinna ümbruse maapiirkondadest pärinev PM10 kandumine Tallinna.

Analüüside ja hinnangute tulemuste alusel on tegevuskavas esitatud nii tehnilisi kui ka administratiivseid meetmeid peente tahkete osakeste saastetaseme vähendamiseks. Paljude kavandatud meetmete rakendamine, nagu liiklustiheduse vähendamine ja ühistranspordi soodustamine Tallinnas, välisõhu kvaliteeti tagavate tingimustega arvestamine planeeringute koostamisel, tänavate intensiivsem puhastamine ja hooldus, tahkete osakeste teket minimeerivate jäätõrjevahendite kasutamine jne, on kohaliku omavalitsuse pädevuses.