Saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskavad

Prindi

Teatud juhtudel peab saasteluba omav paikse saasteallika valdaja esitama saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskava

1) Välisõhu kaitse seaduse kohaselt peab saasteluba omav paikse saasteallika valdaja tagama, et tema valduses olevast saasteallikast välisõhku eralduvad saasteainete kogused ei ületaks kehtestatud kontrollarvu ega põhjustaks piirkonna välisõhu saastatuse taseme piirväärtuse ületamist. Kui saasteallika valdaja ei saa tehnilistel või majanduslikel põhjustel saavutada kehtestatud piirnorme kindlaksmääratud tähtajaks, teatab ta sellest viivitamata Keskkonnaametile, Keskkonnainspektsioonile ning kohaliku omavalitsuse organile, koostab ja esitab nendele tegevuskava saasteainete heitkoguste vähendamiseks ning tõestab nimetatud asutustele, et ta kasutab parimat võimalikku tehnikat.

2) Saasteloas, keskkonnakompleksloas või jäätmepõletamist käsitlevas jäätmeloas on kirjas tingimused, mille alusel peab saasteallika valdaja koostama ja esitama Keskkonnaametile saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskava. Viimase peab kooskõlastama saasteallika asukoha kohaliku omavalitsuse organ. Vähemalt kord aastas tuleb esitada Keskkonnaameti regioonile ja kohaliku omavalitsuse organile aruanne tegevuskava rakendamise kohta. (Alus: välisõhu kaitse seadus §51)

3) Saasteallika valdaja võib taotleda lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste vähendamise tegevuskava koostamist ja järgimist lahustite kasutamisel eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piirväärtuste järgimise asemel. Selle tegevuskava eesmärk on anda saasteallika valdajale võimalus rakendada meedet, millega vähendada heitkogust nii, et tulemus oleks samasugune heitkoguse piirväärtuse kohaldamisega. Saasteallika valdaja peab tõendama, et ta kasutab parimat võimalikku tehnikat. Nõusoleku või keeldumise annab välisõhu saasteloa või keskkonnakompleksloa andja. (Alus: tööstusheite seadus § 137 ja 139)