Juhendmaterjalid

Prindi

1. Juhend välisõhu saasteloa taotluse ja LHK projekti tabelite täitmise kohta on leitav siit. Antud juhend on abiks keskkonnaministri 12.11. 2013 määruse nr 66 „Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid ning loataotluse sisule esitatavad nõuded“ lisade 1 ja 2 täitmiseks.
Soovitused protsesside SNAP-i ja kütuste KN koodide määramisel :

SNAP koodid

SNAP klassifikaatori kirjeldus

KN koodid

2. Juhendmaterjal "Orgaanilisi lahusteid kasutavad käitised. Tööstusheite seaduse 5. peatüki mõistes" on leitav: http://www.keskkonnainfo.ee/failid/Orgaanilisi_lahusteid_kasutavad_kaitised.pdf
3. Keskkonnaministeeriumi poolt heakskiidu saanud metoodika LOÜ-de sisalduse arvutamiseks kasutatavates kemikaalides ning väljuvates gaasides näidete ja kommentaaridega on leitav: http://www.keskkonnainfo.ee/failid/LOY_metoodika_naidete_ja_kommentaaridega.pdf
4. Ameerika Ühendriikide Keskkonnaagentuuri (US EPA) poolt avaldatud metoodikate kogum (ehk AP-42) on leitav: http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/
5. EMEP/EEA (European Monitoring and Evaluation Programme/European Environment Agency) heitkoguste määramise metoodika on leitav: http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-2009  
Juhend on välja töötatud UNECE/EMEP (United Nations Economic Comission for Europe/European Monitoring and Evaluation Programme) heitkoguste inventuuri juhtgrupi poolt.

NB! Teatud juhtudel võib Keskkonnaamet nõuda metoodika kasutamise jaoks veel lisaks Keskkonnaministeeriumi heakskiitu isegi siis, kui kasutatakse eelpooltoodud metoodikaid.