Juhendmaterjalid

Prindi
 • Olulisemad õigusaktid, millega tuleks seoses välisõhu valdkonnaga kursis olla, on välja toodud siin. NB! Lisaks neile on ka muid asjakohaseid õigusakte, mida peab käitaja või tavakodanik teadma, kuid mis ei ole enam nii otseselt välisõhuga seotud ega siin nimetatud.
 • Juhend välisõhu saasteloa taotluse ja LHK projekti tabelite täitmise kohta on leitav siit ning lisad 1 ja 2 siit.  Antud juhend on abiks keskkonnaministri 12.11. 2013 määruse nr 66 „Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid ning loataotluse sisule esitatavad nõuded“ lisade 1 ja 2 täitmiseks. Juhend on uuendatud 11.03.2015. Soovitused protsesside SNAP-i ja kütuste KN koodide määramisel: SNAP koodid, SNAP klassifikaatori kirjeldus, KN koodid.
 • Juhendmaterjal "Orgaanilisi lahusteid kasutavad käitised. Tööstusheite seaduse 5. peatüki mõistes" on leitav siit. 
 • Keskkonnaministeeriumi poolt heakskiidu saanud metoodika LOÜ-de sisalduse arvutamiseks kasutatavates kemikaalides ning väljuvates gaasides näidete ja kommentaaridega on leitav siit.   
 • Juhendmaterjal keemilistele puhastustele selleks, et aidata rakendada tööstusheite seaduse 5. peatükiga sätestatud nõuete täitmist, on leitav siit. Materjal hõlmab keskkonnaalast nö parimat praktikat ja lahustite kasutuskava näidist koos juhendiga.
 • Kemikaalidega kaasas käivad ohutuskaardid peavad olema eesti keeles. Loe täpsemalt siit.
 • Ameerika Ühendriikide Keskkonnaagentuuri (US EPA) poolt avaldatud metoodikate kogum (ehk AP-42) on leitav siit.  
 • EMEP/EEA (European Monitoring and Evaluation Programme/European Environment Agency) heitkoguste määramise metoodika on leitav siit.  Juhend on välja töötatud UNECE/EMEP (United Nations Economic Comission for Europe/European Monitoring and Evaluation Programme) heitkoguste inventuuri juhtgrupi poolt. NB! Teatud juhtudel võib Keskkonnaamet nõuda metoodika kasutamise jaoks veel lisaks Keskkonnaministeeriumi heakskiitu isegi siis, kui kasutatakse eelpooltoodud metoodikaid.
 • Teatud juhtudel on võimalik LHK projektis ja loal saasteallikaid grupeerida, et parandada jälgitavust ning lihtsustada erinevate osapoolte ülesandeid. Loe sellekohast juhendit siit.
 • Juhul, kui osutub vajalikuks teostada käitises välisõhu kvaliteedi või heite mõõtmisi, tuleb silmas pidada teatud nõudeid ja põhimõtteid. Juhul, kui seda tehtud ei ole, võib tekkida olukord, kus Keskkonnaamet ei saa mõõtmistulemusi aktsepteerida. Loe sellekohast juhendit siit. Loe mõõtmistega seonduvate kohustuste kohta ka siit.
   
 • Keskkonnaameti juhend ja juhendi lisa saasteloa künniste tõlgendamise kohta – antud juhend on abiks keskkonnaministri 11.06.2014 määruse nr 20 “Saasteainete heitkogused ja kasutatavate seadmete võimsused, millest alates on nõutav välisõhu saasteluba ja erisaasteluba” rakendamiseks.
 • Keskkonnaameti seisukoht keskkonnaministri 25.03.2014. a määruse nr 8 „Looma- ja linnukasvatusest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste määramismeetodid“ rakendamise kohta on leitav siit.
 • Looma- ja linnukasvatusest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste kalkulaator on kättesaadav siin.
   

5. ja 6. mail 2014 toimunud loomakasvatuse teabepäevade materjalid:

16. ja 23. septembril 2014 toimunud orgaaniliste lahustite kasutajate registreerimise teabepäevade materjalid: