Juhendmaterjalid

Prindi

1. Juhend välisõhu saasteloa taotluse ja LHK projekti tabelite täitmise kohta on leitav siit. Antud juhend on abiks keskkonnaministri 12.11. 2013 määruse nr 66 „Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid ning loataotluse sisule esitatavad nõuded“ lisade 1 ja 2 täitmiseks. Juhend on uuendatud 11.03.2015. Soovitused protsesside SNAP-i ja kütuste KN koodide määramisel :

2. Juhendmaterjal "Orgaanilisi lahusteid kasutavad käitised. Tööstusheite seaduse 5. peatüki mõistes" on leitav siit

3. Keskkonnaministeeriumi poolt heakskiidu saanud metoodika LOÜ-de sisalduse arvutamiseks kasutatavates kemikaalides ning väljuvates gaasides näidete ja kommentaaridega on leitav siit.  

4. Ameerika Ühendriikide Keskkonnaagentuuri (US EPA) poolt avaldatud metoodikate kogum (ehk AP-42) on leitav siit.  

5. EMEP/EEA (European Monitoring and Evaluation Programme/European Environment Agency) heitkoguste määramise metoodika on leitav siit.  Juhend on välja töötatud UNECE/EMEP (United Nations Economic Comission for Europe/European Monitoring and Evaluation Programme) heitkoguste inventuuri juhtgrupi poolt.

NB! Teatud juhtudel võib Keskkonnaamet nõuda metoodika kasutamise jaoks veel lisaks Keskkonnaministeeriumi heakskiitu isegi siis, kui kasutatakse eelpooltoodud metoodikaid.

6. Keskkonnaameti juhend ja juhendi lisa saasteloa künniste tõlgendamise kohta – antud juhend on abiks keskkonnaministri 11.06.2014 määruse nr 20 “Saasteainete heitkogused ja kasutatavate seadmete võimsused, millest alates on nõutav välisõhu saasteluba ja erisaasteluba” rakendamiseks.

7. Keskkonnaameti seisukoht keskkonnaministri 25.03.2014. a määruse nr 8 „Looma- ja linnukasvatusest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste määramismeetodid“ rakendamise koohta on leitav siit.

8. Looma- ja linnukasvatusest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste kalkulaator on kättesaadav siin.
 
5. ja 6. mail 2014 toimunud loomakasvatuse teabepäevade materjalid:

16. ja 23. septembril 2014 toimunud orgaaniliste lahustite kasutajate registreerimise teabepäevade materjalid: