Aastaaruande esitamine

Prindi

Välisõhu saasteluba, välisõhu erisaasteluba, keskkonnakompleksluba või jäätmepõletamist käsitlevat jäätmeluba omav paikse saasteallika valdaja peab esitama välisõhu saastamisega seotud tegevuse aruande kooskõlastamiseks Keskkonnaametile aruandeaastale järgneva aasta 31. jaanuariks. Aruanne esitatakse autoriseeritud kasutajana vahetult Keskkonnaagentuuri hallatavasse veebipõhisesse keskkonnaregistri sidussüsteemi OSIS, mis on kättesaadav kodulehel http://www.keskkonnainfo.ee/, või saasteallika asukohajärgse Keskkonnaameti regioonile digitaalselt või kahes eksemplaris paberil. Viimasel kahel juhul kannab 31. märtsiks andmed elektroonilisse süsteemi Keskkonnaamet.

Andmete kogumisel aruannete koostamiseks peab saasteallika valdaja kasutama parimat olemasolevat informatsiooni, mis sisaldab mõõtmistulemusi, andmeid eriheidete, materiaalse bilansi ja kaudse seire kohta ning arvutusi, eksperdihinnanguid ja muud teavet, mis on kooskõlas rahvusvaheliselt heaks kiidetud meetoditega. Aruandes esitatakse andmed iga saasteaine heitkoguse kohta eraldi.

Aruandmise kord ja vorm on kehtestatud keskkonnaministri 13.12.2006.a määrusega nr 76 “Välisõhu saastamisega seotud tegevusest aru andmise kord ja vorm”.

Välisõhu saastelubade kohta saab lisainformatsiooni e-Keskkonnaameti kodulehelt.

Aastaaruannetega kogutud andmeid koondab ja publitseerib Keskkonnaagentuur. Välisõhu valdkonna osas on info leitav http://www.keskkonnaagentuur.ee/et/valisohk. Juhul, kui vajalik info ei ole Keskkonnaagentuuri kodulehelt leitav, on võimalik saata vastavasisuline päring aadressil kaur at envir dot ee.