Maapõu

Prindi

Eestis leidub mitmeid maavarasid, mida kaevandatakse igapäevaelu vajaduste rahuldamiseks. Siia alla kuuluvad näiteks soojus-ja elektrienergia ning ehitusmaterjalide tootmine. Käesoleval ajal kaevandatakse Eestis põlevkivi, dolokivi, lubjakivi, turvast, kruusa, liiva ja savi.

Keskkonnaameti ülesandeks on väljastada maavarade uuringuks ja kasutamiseks vajaminevad keskkonnaload ning tagada taastumatute maavarade jätkusuutlik kasutamine ja olemasolu ka tulevikus.

Maavarade kasutamise suunamiseks on hetkel välja töötatud järgmised arengukavad:
Ehitusmaavarade kasutamise riiklik arengukava 2011-2020
Põlevkivi arengukava 2016 - 2030 (varasemalt ka Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2008 – 2015)
Lisaks on koostamisel maapõue strateegia.

Maapõue valdkond ei piirdu ainult maavarade uurimise ja kasutamisega. Keskkonnaameti poole tuleb pöörduda ka erinevate maapõue valdkonda puudutavate kooskõlastuste taotlemiseks, näiteks ehitiste püstitamisel, maaparandus- või põllumajandustöödel ülejääva kaevise või katendi teisaldamiseks ja võõrandamiseks.

 Põlevkivikaevandus. Foto: Martin Nurme